Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще организира обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет „Отстраняване на вътрешните и външните уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата и извънгаранционна поддръжка на системата“

23 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни свое решение по протокол № /09.04.2020 г., с което представляващият ВСС е упълномощен да организира и проведе обществена поръчка по реда на ЗОП за отстраняване на вътрешните и външните уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД), като към предмета на обществената поръчка бе добавен израза „и извънгаранционна поддръжка на системата“.

Пленумът на ВСС прие/не прие проект на покана за представяне на оферти и проект на оферта за обществената поръчка.

С посоченото решение представляващият ВСС е упълномощен да прекрати договора със „Смарт Системс 2010“ ЕООД за абонаментно обслужване на ЦССРД, като след прекратяване на договора системата ще остане без поддръжка.

Проектът на поканата предвижда дейностите от обхвата на услугата да бъдат извършени при съобразяване с одитните констатации, съдържащи се в изготвения доклад за извършен одит на информационната сигурност на ЦССРД и останалите изисквания на възложителя. Общата стойност на услугата е 2 000 лв. с ДДС за отстраняване на съществуващите вътрешни и външни уязвимости на системата и 24 000 лв. с ДДС при 12-месечна поддръжка., считано от изпълнението на дейността по отстраняване на съществуващите уязвимости или до въвеждането/внедряването на Единната информационна система на съдилищата, разработена в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“ по ОПДУ.

Предвиден е 30-дневен срок за отстраняване на съществуващите вътрешни и външни уязвимости на системата, съгласно одитните констатации, както и 15-дневен срок за реакция и отстраняване на проблеми по констатациите на ИТ одит на информационната сигурност на ЦССРД от независим изпълнител, който ще бъде предмет на друга процедура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд