КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 9
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 23 АПРИЛ 2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието, и Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Иван Гешев, Красимир Шекерджиев
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 10.00 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
9. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 8/09.04.2020 г.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“
10. Проект на решение относно събраните суми от дарения за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
11. Проект на решение относно заснет видеоклип на 16.02.2020 г. в Съдебната палата, находяща се в София, бул. „Витоша” № 2.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

1. ОТНОСНО: Упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до председателя на Общински съвет – Плевен и кмета на Община Плевен за изменение на решение № 038/19.12.2019 г. и Заповед № РД-10-32/10.01.2020 г. и да подпише договор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до председателя на Общински съвет – Плевен и кмета на Община Плевен за изменение на решение № 038/19.12.2019 г. на Общински съвет – гр. Плевен и заповед № РД-10-32/10.01.2020 г., като двата самостоятелни обекта с идентификатори 56722.659.437.2.12 и 56722.659.437.2.13, находящи се на третия етаж от административната сграда на ул. „Васил Левски“ № 176, гр. Плевен, се предоставят на Окръжна прокуратура – Плевен за нуждите на Районна прокуратура – Плевен.
1.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с кмета на Община Плевен по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост за предоставяне на безвъзмездно право на управление на ПВСС, на Окръжна прокуратура – Плевен за нуждите на Районна прокуратура – Плевен, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 176, представляващ два самостоятелни обекта с идентификатори 56722.659.437.2.12 и 56722.659.437.2.13, съгласно одобрените КККР на гр. Плевен, всеки с площ по 18,50 кв.м., находящи се на третия етаж от административната сграда на ул. „Васил Левски“ № 176, гр. Плевен, актуван с АОС № 39026/17.06.2013 г.
2. ОТНОСНО: Упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до председателя на Общински съвет – гр. Поморие, за предоставяне безвъзмездно право на управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, за нуждите на органите на съдебната власт, върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Поморие, ул. „Калоян“ № 1, и да подпише договор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до председателя на Общинския съвет на гр. Поморие и кмета на Община Поморие за предоставяне по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост на безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на Районен съд - гр. Поморие, върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелни обекти с идентификатори 57491.502.205.6.2 и 57491.502.205.6.3 по КККР на гр. Поморие, находящи се в сграда на ул. „Калоян“ № 1, за които е съставен АПОС № 2214/03.12.2002 г., за срок от 10 години.
2.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с кмета на гр. Поморие за предоставяне по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, на безвъзмездно право на управление на Пленума на ВСС за нуждите на Районен съд - гр. Поморие, върху недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ самостоятелни обекти с идентификатори 57491.502.205.6.2 и 57491.502.205.6.3 по КККР на гр. Поморие, ул. „Калоян“ № 1, находящи се в сграда, за които е съставен АПОС № 2214/03.12.2002 г., за срок от 10 години.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

3. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Концепция за наказателна политика за периода 2020–2025 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА положително становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция за наказателна политика за периода 2020 – 2025 г.
4. ОТНОСНО: Проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА положително становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, като предлага чл. 62, ал. 4 от СК да придобие следната редакция: „Детето може да оспори бащинството от навършване на непълнолетие до една година от навършване на пълнолетие“.
Препоръчва на Министерския съвет да се уредят в преходна разпоредба заварените случаи във връзка с предложението за изменение в чл. 66, ал. 5 от Семейния кодекс.
5. ОТНОСНО: Годишен отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ през 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение годишния отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ през 2019 г.
6. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА положително становище по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт.
* * *
7. ОТНОСНО: Писмо от Софийска градска прокуратура във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 8/09.04.2020 г., т. 1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение писмо с вх. № ВСС-3909/09.04.2020 г. от Софийска градска прокуратура във връзка с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 8/09.04.2020 г., т. 1.6 относно даване разрешение по чл. 198, ал. 1 от НПК от наблюдаващите прокурори за разгласяване на материали от разследването по ДП пр.пр. № 8547/2020 г. по описа на Софийска градска прокуратура от „Доклад от тест за проникване“, изготвен от „АМАТАС“ ЕООД.
8. ОТНОСНО: Писмо от управителя на УМБАЛ Софиямед относно стартирала кампания за изследване на магистрати и съдебни служители за новия коронавирус COVID-19

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. Предлага на административните ръководители на органите на съдебната власт да уведомят магистратите и съдебните служители за възможността да се включат в кампанията на „Булфарма“ за изследване чрез бързи тестове за COVID-19.
8.2. Указва на административните ръководители на органите на съдебната власт, желаещи да се включат в кампанията, в най-кратък срок да изготвят списък с имената на магистратите и съдебните служители, които ще бъдат изследвани, като посочат предпочитаното място – в органа на съдебната власт или в болнично заведение.
8.3. Пленумът на Висшия съдебен съвет изразява благодарност за предприетите действия и създадената организация от лечебните заведения, част от групата на „Булфарма“ и медийния и организационен партньор - „Правен свят“, за предоставена възможност 5000 магистрати и съдебни служители да бъдат изследвани за COVID-19.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

9. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 8/09.04.2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. Изменя и допълва решение по Протокол №8/09.04.2020 г., т. 1.4 на Пленума на ВСС, както следва: „УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка на системата“.
9.2. Приема проект на покана за представяне на оферти и проект на оферта за обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка на системата“.
10. ОТНОСНО: Събраните суми от дарения за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ събраните суми към 28.04.2020 г. от дарения от магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки – лични предпазни средства, консумативи, апаратура и други, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на страната, да бъдат преведени по дарителската сметка на Министерство на здравеопазването: IBAN BG91BNBG96613300129302, BIC BNBGBGSD, Булстат BG 000695317.
10.2. ВЪЗЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на ВСС за резултатите по т.10.1 от настоящото решение.
11. ОТНОСНО: Заснет видеоклип на 16.02.2020 г. в Съдебната палата, находяща се в София, бул. „Витоша” № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 30.04.2020 г., като възлага на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС да обследва всички случаи, свързани с щатната численост, със сключени договори и да предложи проект на решение.

Закриване на заседанието – 16.12 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Лидия Здравкова
Зоя Костова
Катя СимоваСЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

 

Резултати от гласуването на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
24.04.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд