Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разреши връчването на съдебни книжа по обичайния ред

28 април 2020 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира мерките за превенция и ограничаване на разпространението на Covid-19 за съдилищата на територията на Република България, като отмени забраната за връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата.

Колегията отмени т. 17 от нейно решение по протокол № 9/15.03.2020 г., изменена с решение по протокол № 13/14.04.2020 г. и измени решение по т. 18 от протокол № 9/15.03.2020 г., изменена с решение по протокол № 13/14.04.2020 г., както следва: „Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата да се извършва по телефон или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред, като се създаде необходимата организация при отчитане на спецификата на съответните органи на съдебната власт и мерките за ограничаване на Covid-19“.

Корекциите целят страните по дела да бъдат информирани, призовани и снабдени със съдебните книжа за заседанията, насрочени в седмиците, непосредствено след отмяната на изънредното положение, което  обезпечава нормалното функциониране на съдилищата.

Съдийската колегия прие да бъдат поканени председателите на апелативните съдилища да представят становища за поетапно нормализиране на работата на съдилищата в срок до 07.05.2020 г., както и да бъде предоставена от председателя на Върховния административен съд - Георги Чолаков, информация за предприетите мерки по отношение на административните съдилища, и същите да бъдат обсъдени на следващото заседание на СК.

Колегията прие за сведение писмо от Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, относно организацията на работа на отделните служби в съда, във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение и сигнализираната от СЗО опасност за общественото здраве поради разпространението на заболяването Covid-19 и писмо от административния ръководител на Софийски районен съд, относно постъпило предложение от Централна кооперативна банка АД за предоставяне разрешение за достъп и работа на служители на банката в сградата на СРС в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд