Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране на петима следователи

29 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Славка Стефанова Баханова – следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На основание чл. 196, т. 3 от, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Добринка Иванова Матеева - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Ивелина Стефанова Ангелова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна и на Илиана Павлова Кирилова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Проведено бе и извънредно атестиране, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ на Вихра Милкова Къдринска - прокурор в Районна прокуратура – Смолян, като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд