Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2020 г.

30 април 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по § „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт с общ размер на годишната задача за 2020 г. в  размер на 16 139 833 лв., в т. ч. 15 722 693 лв. за основен ремонт на ДМА и 417 140 лв. за придобиване на ДМА, съгласно приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталовите разходи и трансфери през 2020 г.“  Актуализацията е във връзка с увеличение на прогнозна сметна стойност на обект „Премахване/събаряне на съществуващата сграда на Районен съд – Бяла и изграждане на нова Съдебна палата, за нуждите на Районен съд - Бяла и Районна прокуратура – Бяла“, и увеличение на „Разходи за такси към експлоатационни дружества и други разходи за обекти“ във връзка с присъединяване на новопростроената Съдебна палата в гр. Сливница към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

В актуализираното поименно разпределение на разходите не е извършена промяна на утвърдената обща стойност на годишната задача.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд