Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отне стопанисването на Съдебната палата в гр. София от председателя на ВКС и го възложи на председателя на Апелативен съд – София, считано от 15.07.2020 г.

30 април 2020 година

Пленумът на ВСС прие доклада на Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, изготвен в изпълнение на Решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/23.04.2020 г., с което е възложено на Комисия „Управление на собствеността“ да се обследват всички случаи, свързани с щатната численост и със сключени договори, произтичащи от възложеното стопанисване на председателя на ВКС на сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2.

С 19 гласа „за“ и 5 гласа „против“ Пленумът на ВСС, на основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от КРБ във вр. с чл. 30, ал. 2, т. 5 и чл. 387, и чл. 388, ал. 1 от ЗСВ  отне  възложеното, с предходно решение по т. 50-I.1 от протокол № 40/03.11.2016 г., стопанисване от председателя на Върховния касационен съд на недвижимия имот, на бул. „Витоша“ № 2, заедно с построената в него административна сграда – Съдебна палата, считано от 15.07.2020 г.

Пленумът на ВСС отмени решението си по т. 21 от Протокол № 6/16.02.2017 г. за допълване на решение, взето по протокол № 39/27.10.2016 г., с което са определени принципите за възлагане на правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебната власт, като в съдебните палати и/или сгради, ползвани съвместно от няколко съдилища и прокуратури, правото на стопанисване се възлага на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция. С решението е предвидена възможност при констатирано неефективно стопанисване в съдебните палати и/ или в сгради, ползвани от органите на съдебната власт, правото на стопанисване да се отнеме и възложи на съответния административен ръководител на съд или прокуратура от по-ниска инстанция. При съблюдаване на посочените принципи и след няколко часов дебат, Пленумът на ВСС възложи на административния ръководител на Апелативен съд - София стопанисването на Съдебната палата, считано от 15.07.2020 г. Във връзка с прехвърлянето на правото на управление и стопанисване на съдебната палата на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ е възложено да изиска от административния ръководител на Апелативен съд – София да представи при необходимост проект за цялостно разпределение на недвижимия имот, съгласуван с административните ръководител на органите на съдебната власт, вкл. на Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, заедно със съответните общи част, в срок до 15.07.2020 г.

На Комисия „Бюджет и финанси“ е възложено, след извършване на анализ на средствата, осигурени по бюджета на Върховния касационен съд, за Съдебната палата – гр. София, да предложи на Пленума на ВСС проект на решение за корекция по бюджета на Апелативен съд - София, в срок до 15.06.2020 г.

На комисия „Съдебна администрация“ съм Съдийската колегия е възложено, след анализ на утвърдената щатна численост на ВКС и Апелативен съд - София, свързана със стопанисването на сградата на съдебната палата, да предложи на Съдийската колегия към ВСС проект на решение за обезпечаване на Апелативен съд - София с необходимия щатен състав във връзка с дейностите по стопанисването на сградата на Съдебната палата, съответно намаляване щата на ВКС, вкл. обсъждане на промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, в срок до 15.06.2020 г.

Пленумът на ВСС измени решението си по т. 19 от Протокол № 4/08.02.2018 г. на Пленума на ВСС относно упълномощаване на административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебните сгради – държавна собственост, представящи културни ценности и за тези които не са културни ценности, да сключват договори за заснемане на филмови сцени от кинопроекти, филмови продукции или клипове, в части от тях, като заличи навсякъде в текста думата „клипове“ и създаде нова точка 19.4, според която при подадено искане за заснемане на филмови сцени от кинопроекти и филмови продукции в сгради на съдебната власт, административният ръководител, на когото е възложено с решение на ПВСС стопанисването на сградата/поземления имот, преди сключване на договор, задължително да се изисква частта от сценария, предвидена за снимки в сградите на съдебната власт, с оглед извършване на преценка относно допустимостта на заснемането предвид статута на сградите, както и последващ контрол върху готовата продукция

Посочено бе от председателя на Комисия „Управление на собствеността“, че в периода от 2016 г. - 2017 г. договорите са подписвани от председателя на ВКС, а след посочения период до момента, договорите са подписани от главен секретар или от заместник-председатели на ВКС, след упълномощаване от председателя на ВКС.

За периода 2017 г. – 2020 г. са сключени 6 договори за филмови продукции с различни дружества, като стойността на договорите е от 600 лв. с ДДС до 800 лв. с ДДС за заснемане на общо достъпни части от Съдебната палата и за 2 313,12 лв. с ДДС за ползване на зала № 15. Всички договори са подписани от главен секретар като упълномощено със Заповед № 2091/21.09.2017 г. лице на председателя на ВКС.

Председателят на Върховния касационен съд представи резултатите от извършената вътрешна проверка по случая със заснетия клип в Съдебната палата и уточни, че информацията е публикувана на интернет сайта на ВКС.

В хода на дебатите продължили няколко часа бяха изказани аргументи за незаконосъобразността на подписания договор със фирмата заснела видеоклипа и липсата на контрол от страна на ВКС при провеждане на снимките, коменирани бяха правните основания за промяна в стопанисването на съдебната сграда, последствията за бюджета на съдебната власт, свързани с настоящите договори, по които ВКС е страна, както и с произтичащите промени в щатната численост на ВКС и Апелативен съд – София. Поставени бяха и въпроси, свързани с възлагането и извършването на вътрешната проверката във ВКС, личната отговорност на председателя на ВКС и накърнения престиж на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд