КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 АПРИЛ 2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
/На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9.40 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
2. Решение по т. 10.2 от Протокол № 9 от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС, проведено на 23 април 2020 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
5. Проект на решение за актуализиране на Инвестиционната програма по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висшия съдебен съвет за 2020 г.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД


1. ОТНОСНО: Доклад относно изпълнението на възложени задачи, съгласно решение по Протокол № 9/23.04.2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА доклада на Стефка Инджова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, изготвен в изпълнение на Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9/23.04.2020 г., т. 11.
1.2. На основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 5 и чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от ЗСВ ОТНЕМА възложеното, с решение по т. 50-I.1 от Протокол № 40/03.11.2016 г. на Пленума на ВСС, стопанисване от председателя на Върховния касационен съд на недвижимия имот, намиращ се в гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Витоша“ № 2, ПИ с пл. № 1, ЦГЧ - р-н „Триадица“ (ІV-67), кв. 253, заедно с построената в него административна сграда - Съдебна палата, считано от 15.07.2020 г.
1.3. ОТМЕНЯ решението си по т. 21 от Протокол № 6/16.02.2017 г. на Пленума на ВСС за допълване на решение на Пленума на ВСС, взето по Протокол № 39/27.10.2016 г., т. 38.
Мотиви: Съгласно чл. 388, ал. 1, във връзка с чл. 387 от ЗСВ в правомощията на Пленума на ВСС е правото да възлага стопанисването на имотите на съдебната власт на административните ръководители на органите на съдебната власт, включително преценката относно неговата отмяна при отпаднала необходимост за орган на съдебната власт или отнемане, в случай на констатирано неефективно стопанисване или такова в нарушение на взетите решения на Пленума на ВСС.
1.4. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 50-I.1 от Протокол №40/03.11.2016 г. на Пленума на ВСС, както следва:
1.4.1 ВЪЗЛАГА на административния ръководител на Апелативен съд гр. София стопанисването на недвижимия имот, намиращ се в гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Витоша“ № 2, ПИ с пл. № 1, ЦГЧ - р-н „Триадица“ (ІV-67), кв. 253, заедно с построената в него административна сграда - Съдебна палата, считано от 15.07.2020 г.
1.5. ВЪЗЛАГА на дирекция „УССВ“ да изиска от административния ръководител на Апелативен съд гр. София да представи, при необходимост, проект за цялостно разпределение на недвижимия имот, намиращ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, съгласуван от административните ръководители на органите на съдебната власт, вкл. на Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, заедно със съответните общи части, в срок до 15.07.2020 г.
1.6. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, след извършване на анализ на средствата, осигурени по бюджета на Върховния касационен съд, за Съдебна палата, гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Витоша“ № 2, да предложи на Пленума на ВСС проект на решение за корекция по бюджета на Апелативен съд гр. София, в срок до 15.06.2020 г.
1.7. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС, след анализ на утвърдената щатната численост на ВКС и Апелативен съд гр. София, свързана със стопанисването на сградата на Съдебната палата, да предложи на Съдийската колегия към ВСС проект на решение за обезпечаване на Апелативен съд гр. София с необходимия щатен състав във връзка с дейностите по стопанисването на сградата на Съдебната палата, съответно намаляване щата на ВКС, включително обсъждане на промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, в срок до 15.06.2020 г.
1.8. ИЗМЕНЯ решение по т. 19 от Протокол № 4/08.02.2018 г. на Пленума на ВСС относно упълномощаване на административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебните сгради – държавна собственост, представляващи културни ценности и за тези които не са културни ценности, да сключват договори за заснемане на филмови сцени от кинопроекти, филмови продукции или клипове, в части от тях, както следва:
1.8.1. ЗАЛИЧАВА навсякъде в текста на решението думата „клипове“.
1.8.2. СЪЗДАВА нова т. 19.4. със следното съдържание:
„т. 19.4. При подадено искане за заснемане на филмови сцени от кинопроекти и филмови продукции в сгради на съдебната власт, административният ръководител, на когото е възложено с решение на Пленума на ВСС стопанисването на сградата/поземления имот, преди сключване на договор, задължително да се изисква частта от сценария, предвидена за снимки в сградите на съдебната власт, с оглед извършване на преценка относно допустимостта на заснемането предвид статута на сградите, както и последващ контрол върху заснетата продукция.“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

2. ОТНОСНО: Решение по т. 10.2 от протокол № 9 от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС, проведено на 23 април 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предоставената информация, а именно, че от откритата дарителска сметка на Висшия съдебен съвет на 28.04.2020 г. е преведена сума от дарения от магистрати и съдебни служители в размер на 79 413,94 лв. по дарителската сметка на Министерство на здравеопазването с IBAN BG91BNBG96613300129302, BIC BNBGBGSD, Булстат BG 000695317 за подпомагане финансирането на дейности и мерки – лични предпазни средства, консумативи, апаратура и др., с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на страната.

5. ОТНОСНО: Актуализиране на Инвестиционната програма по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висшия съдебен съвет за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт с общ размер на годишната задача за 2020 г. в размер на 16 139 833 лв., в т.ч. 15 722 693 лв. за основен ремонт на ДМА и 417 140 лв. за придобиване на ДМА, съгласно приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталовите разходи и трансфери през 2020 г.“.


/Закриване на заседанието – 14.48 ч./

ИЗГОТВИЛ: /п/: 
Зоя Костова
Катя Симова
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВСС

 

Резултати от гласуването на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
30.04.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд