Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи изпълняващи функциите „председател“ на Районен съд – Айтос и Районен съд – Малко Търново

12 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15 определи Мария Йорданова Дучева – административен ръководител-председател на Районен съд – Айтос, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 19.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На същите основания е определен Чанко Цветков Петков – административен ръководител – председател на Районен съд – Малко Търново, за изпълняващ тези функции, считано от 19.05.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решенията са свързани с изтичащите на 18.05.2020 г. първи мандати на Мария Дучева като председател на Районен съд – Айтос, и на Чанко Петков като председател на Районен съд – Малко Търново.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд