Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Кремена Борисова за заместник-председател на Административен съд – Шумен

12 май 2020 година

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт определи една длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ по щата на Административен съд – Шумен, чрез трансформиране на една свободна длъжност „съдия“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, назначи Кремена Григорова Борисова – съдия в Административен съд – Шумен, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на същия съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Предложение за трансформацията на длъжностите и за назначението е направено от Росица Цветкова – административен ръководител – председател на Административен съд – Шумен, и подкрепено от Общото събрание на съдиите в съда. Мотив за това са увеличеният обем на работата на съда и нарасналият брой на делата с висок коефициент на тежест и сложност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд