Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Димчо Георгиев – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд

12 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Димчо Димитров Георгиев – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Георги Ушев – председател на Апелативен специализиран наказателен съд, който се аргументира с високото качество на професионалната дейност на съдия Георгиев, както и с неговия принос за изграждането на Апелативния специализиран наказателен съд като новосъздаден орган на съдебната власт и за утвърждаване на неговия авторитет.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Колегията го освободи от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд, считано от 17.05.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд