Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Нели Събева – съдия в Апелативен съд – Бургас

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал.2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт  и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, поощри Нели Генкова Събева – съдия в Апелативен съд – Бургас, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличието е предложено от Деница Вълкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, която се аргументира с дългогодишния юридически стаж на съдия Събева – над 39 години в съдебната система, високия ѝ професионализъм, стриктно спазване на процесуалните срокове и етично отношение към колегите.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Нели Събева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, считано от 01.06.2020 г.  

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд