Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени и допълни Вътрешните правила за организацията на дейността на КАК-СК

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Колегията, приети с нейно решение по протокол № 18/04.10.2016 г., изменени и допълнени с решения на СК по протокол № 36/20.11.2018 г., пр. 2/22.01.2019 г. и пр. 36/05.11.2019 г., във връзка със ЗИД на ЗСВ, обн. в „Държавен вестник“, бр. 11/07.02.2020 г.

Актуализацията на Вътрешните правила е изготвена от работна група, определена от Комисията по атестирането и конкурсите към СК, с решение по протокол № 5/17.02.2020 г.

Промените предвиждат намаляване на броя на членовете на КАК-СК от 18 на 10, от които 5 са членове на Съдийската колегия на ВСС, 4 действащи съдии, избрани пряко от Пленума на Върховния касационен съд, и 1 действащ административен съдия, избран пряко от Пленума на Върховния административен съд. За избраните от Пленума на ВКС съдии се изисква следната специализация по материя: 2 съдии със специализация по гражданско право, 1 съдия със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

Членовете на КАК, избрани от действащи към момента на избора съдии съгласно чл. 37, ал. 4 от ЗСВ, изпълняват задълженията си за срок от 1 година, без откъсване от работа, при намалена натовареност до 50%, считано от избирането им с решение на СК.

Комисията провежда атестиране по чл. 196 от ЗСВ, както следва: предварително атестиране, атестиране за придобиване на статут за несменяемост, периодично и извънредно атестиранe.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд