Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет атестира Мартин Данчев – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен

19 май 2020 година

Съдийската колегия на ВСС не проведе периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийския градски съд на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.). На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.) във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ („Държавен вестник“, бр. 11/07.02.2020 г.), проведе извънредно атестиране на Мартин Данчев Данчев – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен, като прие комплексна оценка „много добра“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд