Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени Правилата за работа на СК на ВСС

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени т. 5 от ал. 2 на чл. 22 и т. 6 от ал. 2 на чл. 22 от Правилата за работа на Колегията, приети с решение на СК по протокол № 7/07.06.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по протокол № 8/27.02.2018 г., пр. № 31/23.10.2018 г., пр. № 34/06.11.2018 г., и по пр. № 17/28.05.2019 г. и пр. № 11/31.03.2020 г.

Редакциите са предложени от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС. Те отчитат приетите със ЗИД на ЗСВ (обн. „Държавен вестник“, бр. 11/07.02.2020г.) промени в Закона за съдебната власт в частта относно атестирането и статута на Комисията по атестирането при Съдийската колегия на ВСС.

КСКНСС намира за целесъобразно осъществяването на правомощията за отправяне на предложения относно оптимизация на заетия и незаетия щат в съдилищата да бъде осъществявано от КАК, като не се отменя ангажираността на КСКНСС да отправя предложения в тази насока в случаите, когато намери за необходимо с оглед балансиране на натовареността в съдилищата.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд