Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение становище на КБФ относно поощренията на съдебните служители

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение извлечение от протокол № 17/13.05.2020 г. на Комисия „Бюджет и финанси“, с което не е дадено съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Червен бряг, с цел осигуряване на средства за изплащане на парична награда за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества на съдебен служител на основание чл. 358а от ЗСВ.

КБФ се мотивира, че финансовите средства по бюджета на съдебната власт следва да се разходват при съблюдаване на строга финансова дисциплина и предприемане на действия за оптимизиране и ограничаване на разходите, във връзка с обявеното извънредно положение в страната и последиците от него, при съобразяване с решение на КБФ по т. 1 от протокол № 12/01.04.2020 г. и решение по т. 47 от пр. № 14/13.04.2020 г.  

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд