Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела с нов код (шифър) 2260 за Окръжен съд I-ва инстанция и с нов код (шифър) 7260 за Апелативен съд, и двата с описание „Производство по ЗЕЗЗ“.

Допълнен е също предметът на статистическите кодове (шифри) 1326 за районните съдилища и 51326 за въззивни дела в окръжните съдилища, и двата с описание „Престъпления против народното здраве“, като в колоната „Законов текст“ след „чл. 350, ал. 2 НК“ се добавя текстът „и чл. 355 НК“.

Колегията възложи на отдел „Статистически анализ и обработка на данни“ в АВСС допълненията да бъдат отразени в съответните материали и публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.

За решенията ще бъдат уведомени съответните съдилищата, както и разработчиците на системите за управление на съдебните дела, за да отразят промените.

Решенията ще бъдат изпратени на работната група по наказателни дела, сформирана към КСКНСС, с оглед разпределянето на коефициент за тежест в Приложение № 2 към Правилата за оценка на натовареността на съдиите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд