Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие допълнителни указания за избора на Помощна атестационна комисия в органите на съдебна власт

19 май 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие становище на Комисията по атестирането и конкурсите относно избора на Помощна атестационна комисия, във връзка с получено запитване от административния ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас.

Указва се, в състава на Помощната атестационна комисия да участват съдии, разглеждащи дела от материята, относима към работата на атестирания магистрат. При затруднения да се определи такъв състав, преобладаващата част от редовните членове /поне двама членове/ следва да разглеждат съответната материя дела, а при невъзможност да се формира състав в по-горните две хипотези, докладчикът на състава следва да разглежда дела от съответната материя.

Съгласно становището, се указва в избора на членове на Помощна атестационна комисия да не следва да участват командировани съдии, а само титуляри на съответната длъжност. На органите на съдебна власт, в които ще се формират помощни атестационни комисии, да бъде безвъзмездно предоставен софтуерът, който се прилага във Висшия съдебен съвет за избор на дисциплинарен състав, чиито функционалности биха могли да бъдат адаптирани за случаите, в които се избира помощна атестационна комисия. Препоръчва се, изборът на членовете на помощната атестационна комисия да се осъществява от комисия от съответния орган на съдебната власт, за да се гарантира прозрачност на процедурата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд