Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Радослав Бухчев за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе събеседване с тримата кандидати в процедурата за избор за назначаване на длъжността административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич – Пламен Николов Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, Радослав Георгиев Бухчев - прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич и Станислав Стефанов Георгиев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Добрич.

Събеседването бе проведено чрез видеоконферентна връзка, във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол №14/15.04.2020 г. в д.т 20.

На основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията проведе избор за назначаване на длъжността длъжността административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич, като единодушно с нито един глас „Против“ подкрепи кандидатурата на Радослав Георгиев Бухчев - прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич

Прокурор Бухчев притежава изискуемия 8 – годишен юридически стаж по чл. 170, ал. 2 вр. Чл. 164, ал. 2 ат ЗСВ за заемане на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“, като юридическият му стаж е над 25 години. Започва професионалната си кариера като прокурор в ОП – Добрич през 2012 г., където работи и към настоящия момент. Според становище на КАК към ПК на ВСС, на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, счита, че липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Бухчев спрямо длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Добрич.

В изслушването си, прокурор Бухчев посочи три приоритета, които има, а те са именно – авторитет, медийна политика и работна среда, които посочи в отговор на въпрос, отправен от главния прокурор – Иван Гешев.

Според становището на КПЕ към ПК на ВСС, прокурор Бухчев спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да заема длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Добрич.

В Концепцията си за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – Добрич, прокурор Бухчев представя визията си за развитие на прокуратурата, като представа за желано и достижимо състояние за издигане авторитета към полагащото й се водещо място сред останалите институции в град Добрич.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд