Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Илиана Кирилова за административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе събеседване с единствения кандидат в процедурата за избор за назначаване на длъжността административен ръководител – градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура - Илиана Павлова Кирилова – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Събеседването бе проведено чрез видеоконферентна връзка, във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол №14/15.04.2020 г. в д.т 20.

На основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията проведе избор за назначаване на длъжността административен ръководител – градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура, като единодушно и нито един глас „Против“ подкрепи кандидатурата на й.

Следовател Кирилова притежава изискуемия 8 – годишен юридически стаж по чл. 170, ал. 2 вр. Чл. 164, ал. 2 ат ЗСВ за заемане на длъжността административен ръководител – градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура, като юридическият й стаж е над 34 години. Започва професионалната си кариера като следовател в 03 РСС при СтСлС на 24.02.1994 г. Считано от 10.08.1997 г. й е възложена да изпълнява функции по ръководство на 04 РСС при СтСлС. Преназначена е на длъжност „заместник-директор“ на Столична следствена служба, която заема от 01.03.1999 г. до 23.07.2004 г. От тази дата до 02.02.2005 г. е изпълнявала длъжността „следовател“ в СтСлС. В периода 02.02.2005 г. – 25.01.2011 г. е заемала длъжността „инспектор“ към Министерство на правосъдието. С решение на ВСС по протокол № 4 от 03.02.2011 г. е възстановена на длъжност „следовател“ в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, където работи и до настоящия момент.

Според становище на КАК към ПК на ВСС, на основание чл. 55, ал. 1 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, счита, че липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на следовател Кирилова спрямо длъжността административен ръководител – градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура.

Според становището на КПЕ към ПК на ВСС, следовател Кирилова спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да заема длъжността длъжността „административен ръководител – градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура.

В Концепцията си за стратегическо управление на Софийска градска прокуратура, следовател Кирилова излага като мотивация за заемане на длъжността, че притежава голям професионален и житейски опит, изграждайки се от работата й в структурите на Следствието и Инспектората по ЗСВ на Министъра на правосъдието. Като основен приоритет, следовател Кирилова, заложи създаването на спокойна атмосфера в колектива, като това включва и намирането на причините за отводи и самоотводи в структурата, което ако бъде отстранено, ще доведе до нормалната натовареност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд