Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС взе решение да премести класираните кандидати за заемане на длъжността „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да премести класираните кандидати за заемане на осем длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/28.11.2018 г. /обн. ДВ, бр. №100/04.12.2018 г./. На основание, чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ и считано от датата на встъпване в длъжност, Колегията премести Станелия Василева Караджова - следовател в ОСлО в ОП – Бургас, Нели Георгиева Тодорова - следовател в ОСлО в СГП, Петранка Костадинова Рабаджиева - следовател в ОСлО в ОП – Пловдив, Радостина Кирилова Цанева - следовател в ОСлО в ОП – Пловдив, Ралица Любомирова Дашева - следовател в ОСлО в СГП, Малина Борисова Борисова - следовател в ОСлО в ОП – Шумен, Димитър Димитров Халачев - следовател в ОСлО в ОП – Русе и Шахин Фикретов Музеферов - следовател в ОСлО в ОП – Шумен, който е следващ по реда на класирането кандидат, поради постъпил отказ от назначаване на длъжността от Златка Стайкова Стайкова.

Според становищата на КПЕ към ПК на ВСС, преместените следователи спазват изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежават необходимите нравствени качества, за да бъдат назначени на длъжността „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд