Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира няколко магистрати

20 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Николай Стоянов Николов - прокурор в Софийска районна прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, прокурор Николов придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Цветомир Милков Папурков - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Ловеч и на Делчо Стоянов Лавчев - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ проведе и извънредно атестиране на Цецо Николов Рабаджиев - заместник на административния ръководител - заместник - районен прокурор на Районна прокуратура – Ловеч, Мария Русева Маркова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас и на Димо Димитров Бъчваров - и.ф. административен ръководител - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много Добра".

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд