РАЙОНЕН СЪД

 

 

 

Обява 

Орган на съдебната власт - брой на обявените длъжности

Допустимост

Конкурсни комисии

Дата на конституиране

Писмен изпит

Дата/час/място

Разпределение по зали

 

Резултати от писмен изпит

Решение на казус/тест

График устен изпит/ Дата

Резултати от устен изпит

Класиране

Предложение на КАК - СК

Назначени с протокол на СК на ВСС

Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ

Вх №

Съдебен акт на ВАС

Държавен вестник

брой 47/22.05.2020 г.

Държавен вестник

брой 63/17.07.2020 г.

  7 длъжности "съдия":

Районен съд - Своге -1 длъжност;

Районен съд - Кърджали - 1 длъжност;

Районен съд - Лом - 1 длъжност;

Районен съд - Берковица - 1 длъжност;

Районен съд - Велики Преслав - 1 длъжност;

Районен съд - Айтос - 1 длъжност;

Районен съд - Мадан - 1 длъжност.

Списък
(публикуван на 16.06.2020 г.)
Поименен състав 15.07.2020 г.

Разпределение по зали

08.08.2020 г. (събота)

9:00 ч.

СУ "Св. Климент Охридски" 

Централен корпус
Северно крило, ет. 3

аудитория 272

Списък
(публикуван на 18.08.2020 г.)

Граждански казус

Наказателен казус

Тест

(публикувани на 18.08.2020г.)

График 
(публикуван на 18.08.2020 г.)

Устен изпит, проведен на:

28.09.2020 г.

29.09.2020 г.

30.09.2020 г.

Първо класиране (публикувано на 01.10.2020 г.)

Второ класиране 
(публикувано на 12.10.2020 г.)

Извлечение
от пр. № 28/12.10.2020 г. на КАК-СК

Предложение
(публикувано на 16.11.2020 г.)

пр. 40/17.11.2020 г.   Жалба с рег. № ВСС-12221/25.11.2020 г. от Теодора Белева-Маркова срещу решения на СК на ВСС по т. т. 10.1, 10.5.4, 10.6.3, 10.7, 10.7.1 и 10.7.2 по Протокол № 40/17.11.2020 г.

 

-За подаване на документи:

образец 2 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/

образец на Въпросник, приет с решение на СК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)

образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация

-За писмен изпит:

КОНСПЕКТ по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека

-За устен изпит:

КОНСПЕКТИ за конкурсни изпити за първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни, наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

образец 16 към чл.29, ал.3 - Заявление /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/

Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (pdfxls).
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf ; doc)
 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд