РАЙОНЕН СЪД

 

вн

 

Обява 

Орган на съдебната власт - брой на обявените длъжности

Допустимост

Конкурсни комисии

Дата на конституиране

Писмен изпит

Дата/час/място

Разпределение по зали

 

Резултати от писмен изпит

Решение на казус/тест

График устен изпит/ Дата

Резултати от устен изпит

Класиране

Предложение на КАК - СК

Назначени с протокол на СК на ВСС

Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ

Вх №

Съдебен акт на ВАС

Държавен вестник

брой 47/22.05.2020 г.

  7 длъжности "съдия":

Районен съд - Своге -1 длъжност;

Районен съд - Кърджали - 1 длъжност;

Районен съд - Лом - 1 длъжност;

Районен съд - Берковица - 1 длъжност;

Районен съд - Велики Преслав - 1 длъжност;

Районен съд - Айтос - 1 длъжност;

Районен съд - Мадан - 1 длъжност.

                         

 

-За подаване на документи:

образец 2 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/

образец на Въпросник, приет с решение на СК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)

образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация

-За писмен изпит:

КОНСПЕКТ по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека

-За устен изпит:

КОНСПЕКТИ за конкурсни изпити за първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни, наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд