Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

 

От 26.05.2020 г. /вторник/ започва приемът на документи по КОНКУРСА за първоначално назначаване и заемане на 7 /седем/ свободни длъжности „съдия” в районните съдилища, обявен с решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 7/25.02.2020 г. и пр. № 8/10.03.2020 г.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в „Държавен вестник“ (бр. 47/22.05.2020 г.) до 05.06.2020 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, гр. София.

Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Правила и образци на заявления. С последните изменения на Закона за съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр. 11 от 07.02.2020 г.) отпадна изискването на разпоредбата на чл. 181, ал. 4, т. 7 за прилагане към заявлението за участие в конкурса на най-малко две препоръки от юристи.

 Достъпът на кандидатите за подаване на документи ще се осъществява през централния вход на сградата на ВСС, при съблюдаване на въведените противоепидемични мерки, а именно: спазване на физическа дистанция и влизане по един, хигиена на ръцете чрез задължително ползване на поставените дезинфектанти, както и носене на защитни предпазни маски. Документите на всеки кандидат следва да са подготвени и подредени предварително по реда на заявлението. С оглед необходимостта от полагане на подпис във входящ регистър, кандидатите следва да носят собствен химикал със син цвят.

Повече информация за конкурса може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС, както и на телефони: 02/9304334 и 02/9304329, отдел „Конкурси на съдии“, дирекция „Конкурси на магистрати“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд