Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2019 г.

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2019 г. Той е изготвен в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, съгласно който ВСС до 31 май представя на Народното събрание и на Сметната палата годишен доклад. С него се представя оценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за вътрешния одит във ВСС към 31.12.2019 г.; посочват се предприетите действия за развитие и подобрение на вътрешния контрол през 2019 г. и се представят проблемните области и въпроси, свързани с функционирането на системите за финансово управление и контрол, които се нуждаят от подобрение.

Според доклада изградената система за финансово управление и контрол във ВСС създава условия за законосъобразно разходване на бюджетните средства. Въведените системи за финансово управление и контрол със специални вътрешни актове, съдържащи политики и процедури, гарантират постигането на целите на организацията при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд