Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет измени решенията си, относно преместване на членовете на КАК – СК в сградата на ул. „Г. С. Раковски“

Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени т. 52.2 от протокол № 26/07.11.2019 г. Измени и решението си по т. 52.3 от същия, с което е определен срок за преместване и настаняване на членовете на КАК – Съдийска колегия в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ № 185, като определи нов – 22.10.2020 г. Решението е във връзка с необходимостта от извършване на допълнителни ремонтни дейности в обекта.

Пленумът на ВСС измени и решението си по следващата точка 52.5, като удължи с пет месеца, считано от 22.05.2020 г., срокът на действие на подписания анекс към договор, сключен между Веселка Василева и ВСС за наем на недвижим имот, представляващ апартамент в район „Възраждане“, гр. София. Имотът се ползва за офис-работни помещения за нуждите на администрацията на ВСС и срокът на ползването му се продължава, доколкото е свързан с преместване на членовете на КАК – СК в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ и преместване на служителите от АВСС, работещи в наетия имот в сградата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд