Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПВСС упълномощи представляващия ВСС да развали договор № ВСС-11668/27.09.2018 г., сключен с „КНД – Консулт“ ООД за реконструкция и ремонт на сградата на съдебната палата в Карлово

21 май 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад на дирекция „Правна“ във връзка с изпълнението на договор за реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебната палата в гр. Карлово, както и че са налице предвидените основания за разваляне на договора, сключен между ВСС и „КНД – Консулт“ ООД. В тази връзка Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да развали договора и да упражни правата на възложителя на договора. Решението е във връзка с множество констатации за виновно неизпълнение на задълженията на фирмата-изпълнител, която е извършила едва около 30% от изискуемите строително-монтажни работи, без да са налице обективни обстоятелства за забавата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд