КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 11
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 МАЙ 2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
На заседанието присъства Васил Пеловски – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.35 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. НЕ ВКЛЮЧВА точка 17 в дневния ред.
II. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
15. Проект на решение относно покана за регистрация за участието в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, насрочено да се проведе дистанционно на 10 юни 2020 г.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
16. Проект на решение за определяне на членове на Висшия съдебен съвет за участие във виртуална среща с представители на Европейската комисия в контекста на първия годишен доклад за върховенството на правото в ЕС, която ще се проведе на 5 юни 2020 г.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
17. Изслушване на Главния съдебен инспектор във връзка с изпълнението на проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“ по ОП „Добро управление“, по който бенефициент е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. (НЕ Е ВКЛЮЧЕНА В ДНЕВНИЯ РЕД)
Внася: Лозан Панов – председател на ВКС
18. Обръщение до Пленума на Висшия съдебен съвет от членове на Висшия съдебен съвет – VII-състав.

19. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор за обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
20. Проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД
 

1. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за оптимизиране щатната численост на органи на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Софийска градска прокуратура с 3 (три) свободни длъжности „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
1.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 3 (три) щатни длъжности „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
1.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Следствения отдел в Софийска градска прокуратура с 5 (пет) свободни длъжности „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
1.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 3 (три) щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
1.2.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
1.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
1.3.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.
1.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба с 1 (една) свободна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението.
1.4.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от датата на вземане на решението.
1.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба с 1 (една) длъжност „следовател“, считано от 26.05.2020 г.
1.5.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от 26.05.2020 г.
1.6. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба с 1 (една) длъжност „следовател“, считано от 01.06.2020 г.
1.6.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 01.06.2020 г.


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2019 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в законоустановените срокове.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изработка и монтаж на прегради на гишектури

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски градски съд за 2020 г. с 20 137 лв., с цел осигуряване на средства за изработка и монтаж на прегради на съществуващи гишектури за осигуряване на безопасни условия на труд и предотвратяване на зараза с COVID-19, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 20 137 лв.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски градски съд с 12 078 лв.
3.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Софийски градски съд с 8 059 лв.

4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Златоград за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на наследниците на Ф. С. В. – съдебен секретар в Районен съд гр. Златоград

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката от дневния ред, като указва на председателя на Районен съд гр. Златоград да конкретизира искането и претендираната еднократна помощ от фонд СБКО.
5. ОТНОСНО: Извлечения от Протоколи № 7/16.03.2020 г. и № 8/09.04.2020 г. на Пленума на ВСС относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управление на бюджета

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение взетите решения от проведените 8 /осем/ заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 18.03.2020 г., 25.03.2020 г., 01.04.2020 г., 07.04.2020 г., 13.04.2020 г., 22.04.2020 г., 29.04.2020 г. и 13.05.2020 г. Решенията са отразени съответно в протоколи № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 и № 17, които са публикувани на сайта на ВСС /Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/ и в локалната информационната система - Кратки протоколи/Комисии на ВСС/ Бюджет и финанси/.
6. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2020 г.
7. ОТНОСНО: Утвърждаване на мерки за провеждане на активен летен сезон 2020 г. в учебните и почивните бази на Прокуратура на Република България, Върховен касационен съд и Върховен административен съд с оглед възникналата пандемия от COVID-19

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. УТВЪРЖДАВА мерки за провеждане на активен летен сезон 2020 г. в учебните и почивните бази на Прокуратура на Република България, Върховен касационен съд и Върховен административен съд с оглед възникналата пандемия от COVID-19, както следва:
1. Броят на почиващите във всяка от базите да бъде ограничен съобразно въведените изисквания за спазване на социална дистанция, съгласно заповеди №№ РД-01-262/14.05.2020 г., РД-01-263/14.05.2020 г., РД-01-264/14.05.2020 г. и РД-01-265/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.
2. В помещенията в хотелската част да бъдат използвани само основните легла, без допълнителните, с изключение за семействата с деца до 14-годишна възраст, с цел по-добро ежедневно хигиенизиране и дезинфекциране на стаите.
3. За обезопасяване на персонала при изпълняване на служебните си задължения, за всички служители да се осигурят предпазни маски и/или защитни шлемове и латексови ръкавици.
4. В базите не се допускат служители и почиващи с прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема, повишена температура, загуба на обоняние и др.) и във видимо лошо здравословно състояние. За целта на всички почиващи при настаняването им в почивната база, да бъде измервана телесната температура с дистанционен термометър от дежурния служител. При наличието на такива възникнали обстоятелства се уведомява РЗИ.
5. Да бъде организирано и проведено тестване с PCR тестове на персонала непосредствено преди започване на активния летен сезон, както и при необходимост през периода на активния летен сезон.
6. При необходимост да се монтират защитни плексигласови прегради на бар и рецепция, при наличието на такива в почивните бази.
7. При необходимост да бъдат осигурени стелки, с вани за дезинфекция, за ползване на входовете в базите.
8. В общите части да бъдат осигурени сензорни дозатори с дезинфектант за ръце, разрешен за употреба от Министерство на здравеопазването.
9. В общите тоалетни помещения да бъдат осигурени еднократни хартиени протектори за WC.
10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места, съобразно Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г., т. 11 на министъра на здравеопазването.
11. При необходимост и с цел разделяне на потока от замърсено спално бельо и хавлии и чисто спално бельо и хавлии, да бъдат осигурени допълнително камериерски колички.
12. Масите и столовете да се дезинфекцират след всяко хранене. За масите за хранене да бъдат закупени хартиени подложки, за еднократно хранене и табли за сервиране.
13. За почивните бази в планински райони да се закупят газови отоплителни уреди за тераси.
14. Общите части в почивните бази да се дезинфектират поне 2 пъти на ден. Да се дезинфектират и обработват с дезинфектант дръжките на входните и преходни врати и на сервизните помещения.
15. При необходимост част от стаите в хотелите/базите, да бъдат обособени за изолация на почиващи при нужда.
16. При настъпване на обстоятелства, поради които е невъзможно ползването на почивните бази, платените суми по т. I, т. 13 от Приложение № 1 към Правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивни бази на органите на съдебната власт, се възстановяват на вносителя.
17. Спрямо предложените мерки се препоръчва всеки административен ръководител да изготви вътрешна заповед/указания за мерки за провеждане на активен летен сезон 2020 г. в съответните бази при условията на COVID-19.
18. През активния летен сезон да се спазват всички заповеди на министъра на здравеопазването, издадени през съответния период.
8. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивни бази на органите на съдебната власт, приети с решение по Протокол № 16/31.03.2016 г. на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилника за ползване, финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт (приет с протоколно решение № 16/31.03.2016 г. на ВСС), както следва:
8.1. В Приложение № 1, I. „Нощувки“ се правят следните изменения:
8.1.1. в т. 1) числото „10“ се заменя с числото „15“;
8.1.2. в т. 2) числото „16“ се заменя с числото „22“;
8.1.3. в т. 3) числото „25“ се заменя с числото „34“.
8.2. В Приложение № 1, II. „Храна“ се правят следните изменения:
8.2.1. в т. 1) числото „10“ се заменя с числото „20“;
8.2.2. в т. 2) числото „30“ се заменя с числото „40“;
8.2.3. в т. 3) числото „60“ се заменя с числото „70“;
8.2.4. в т. 7) числото „10“ се заменя с числото „20“.
8.3. Създава Преходни и заключителни разпоредби (в сила от 01.06.2020 г.):
„§1 В преходните и заключителните разпоредби се създава нов §6 със следното съдържание:
„§6. Измененията и допълненията в Приложение № 1.I.Нощувки и в II.Храна от настоящия правилник влизат в сила от 1 юни 2020 г., като възникналите до този момент правоотношения се запазват.“
 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

9. ОТНОСНО: Изменение решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26/07.11.2019 г., т. 52

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОТМЕНЯ решението си по т. 52.2 от Протокол № 26/07.11.2019 г.
9.2. ИЗМЕНЯ решението си по т. 52.3 от Протокол № 26/7.11.2019 г., като определя срок за преместване и настаняване 22.10.2020 г.
9.3. ИЗМЕНЯ решението си по т. 52.5 от Протокол № 26/07.11.2019 г., по следния начин:
„УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор № 55-06-010/21.11.2016 г., сключен между Веселка Димитрова Василева и Висшия съдебен съвет за наем на недвижим имот, представляващ апартамент № 5, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, ул. „Княз Борис I“ № 156, ет. 2, вх. А, състоящ се от две стаи, хол, кухня, входно и черно антре, баня-тоалетна, два килера, със застроена площ от 78 кв.м., за продължаване срока на договора с 5 /пет/ месеца, считано от 22.05.2020 г.
Останалите клаузи по Договор рег. № 55-06-010/21.11.2016 г. запазват действието си.“
10. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да развали Договор № ВСС-11668/27.09.2018 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ПРИЕМА Доклад с рег. № ВСС-11668/03.04.2020 г. на дирекция „Правна” в АВСС.
10.2. ПРИЕМА че са налице основанията, предвидени в чл. 37, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 1 за разваляне на Договор № ВСС-11668/27.09.2018 г., сключен между Висш съдебен съвет и „КНД - Консулт“ ООД с предмет: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.
10.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да развали Договор № ВСС-11668/27.09.2018 г., сключен между Висш съдебен съвет и „КНД - Консулт“ ООД с предмет: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“ и упражни правата на възложителя по договора.
10.4. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да предяви всички претенции за обезщетение за неизпълнение на договора.
11. ОТНОСНО: Изпълнение решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 7/16.03.2020 г., т. 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА доклада на Евгени Диков – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на Висшия съдебен съвет, в изпълнение на решение по т. 2 от Протокол № 7/16.03.2020 г. на Пленума на ВСС, за взетите от Комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС решения в периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително, когато не са провеждани заседания на ПВСС.
12. ОТНОСНО: Разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата – гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо рег. № ВСС - 901/29.04.2020 г. от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе с приложен проект на споразумение за цялостно разпределение на ползването на помещенията в недвижим имот – публична държавна собственост, административна сграда – Съдебна палата гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57 между органите на съдебната власт и други институции и с оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т. 10 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България,
I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в административната сградата - Съдебна палата гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57, както следва:
За нуждите на Окръжен съд – Русе:
Сутерен:
1. Помещение котелно – 125 кв.м.;
2. Помещение с резервоари за гориво за локална парна инсталация – 126 кв.м;
3. Работилница – 29 кв.м;
4. Дърводелска работилница – 27 кв.м.;
5. Архив /западно полукрило/ – 7 кв.м.;
6. Архив /западно полукрило/ – 8 кв.м.;
7. Работна зала /западно полукрило/ – 50 кв.м.
Първи етаж:
1. Стая № 3 - АТЦ /телефонна централа/ – 20 кв.м;
2. Стая № 33 - управител сграда – 7 кв.м.
3. Стая шофьор – 9 кв.м;
4. Работно помещение - ел. табло /западно полукрило/ – 9 кв.м.;
5. Работно помещение - ел. табло /източно полукрило/ – 14 кв.м.;
6. Работно помещение /бивш банков офис/ – 23 кв.м.
7. Стая № 14 - Бюро призовки – обща служба на окръжен и районен съд – 47кв.м.;
Втори етаж:
1. Стая № 14 - кабинет на окръжен съдия – 18 кв.м.;
2. Стая № 15 - кабинет на младши съдия – 18 кв.м.;
3. Стая № 16 - кабинет на окръжен съдия – 26 кв.м.;
4. Стая № 17 - кабинет на окръжен съдия – 25 кв.м.;
5. Стая № 18 - кабинет на окръжен съдия – 24 кв.м.;
6. Съдебна зала № 7 – 80 кв.м.;
7. Стая № 20 - кабинет на окръжен съдия – 20 кв.м.;
8. Стая № 21 - кабинет на окръжен съдия – 23 кв.м.;
9. Стая № 22 - кабинет на окръжен съдия – 29 кв.м.;
10. Съдебна зала № 12 – 69 кв.м.;
11. Стая № 35 - съдебни секретари – 35 кв.м.;
12. Стая № 36 - съдебни секретари – 34 кв.м.;
13. Стая № 38 - счетоводител – 7 кв.м.;
14. Стая № 38а - системен администратор – 19 кв.м.;
15. Стая № 39 - главен счетоводител – 11кв.м.;
16. Заседателна зала - Мраморна - № 6 – 195 кв.м.;
17. Помещение склад – 4 кв.м.;
18. Стая № 37 – работно помещение /ел. табло/ – 14 кв.м.
Трети етаж:
1. Съдебна зала № 13 – 33 кв.м.;
2. Стая № 15 - кабинет на окръжен съдия – 18 кв.м.;
3. Стая № 16 - кабинет на окръжен съдия – 18 кв.м.;
4. Стая № 17 - кабинет на окръжен съдия – 21 кв.м.;
5. Съдебна зала № 8 – 79 кв.м.;
6. Стая № 18 - съдебен администратор и административен секретар – 25 кв.м.;
7. Съдебна зала № 9 – 78 кв.м;
8. Стая № 19 - кабинет на окръжен съдия – 22 кв.м.;
9. Стая № 20 - кабинет на окръжен съдия – 17 кв.м.;
10. Стая № 21 - кабинет на окръжен съдия – 18 кв.м.;
11. Стая № 22 - кабинет на окръжен съдия – 13 кв.м.;
12. Стая № 23 - кабинет на адм. ръководител на ОС-Русе – 26 кв.м.;
13. Стая № 24 - кабинет на зам. адм. ръководител на ОС-Русе – 20 кв.м.;
14. Стая № 25 - кабинет на окръжен съдия – 19 кв.м.;
15. Стая № 26 - кабинет на окръжен съдия – 19 кв.м.;
16. Стая № 27 - кабинет на окръжен съдия – 19 кв.м.;
17. Стая № 28 - кабинет на окръжен съдия – 17 кв.м.;
18. Стая № 29 - кабинет на съдебни помощници – 18 кв.м.;
19. Стая № 30 - кабинет на зам. адм. ръководител на ОС-Русе – 19 кв.м.;
20. Стая № 31 - деловодство – 69 кв.м.;
21. Стая № 32 - служител връзки с обществеността – 19 кв.м.;
22. Стая № 33 - регистратура и фирмено отделение – 35 кв.м. ;
23. Стая № 34 - архив – 34 кв.м.;
24. Помещение склад – 4 кв.м.;
25. Стая за отдих и хранене – 20 кв.м.
Тавански етаж:
1. Архив /източно полукрило/ – 26 кв.м.;
2. Архив /източно полукрило/ – 26 кв.м.;
3. Архив главен счетоводител /източно полукрило/ – 25 кв.м.;
4. Архив счетоводител /източно полукрило/ – 26 кв.м.;
5. Склад веществени доказателства /източно полукрило/ – 25 кв.м.;
6. Склад системен администратор /източно полукрило/ – 26 кв.м.;
7. Регистратура класифицирана информация /източно полукрило/ – 26 кв.м.;
8. Архив /западно полукрило/ – 26 кв.м.;
9. Архив /западно полукрило/ – 22 кв.м.;
10. Архив фирмено отделение /западно полукрило/ – 71 кв.м.;
11. Архив фирмено отделение /западно полукрило/ – 28 кв.м.;
12. Работно помещение /западно полукрило/ – 19 кв.м.;
13. Склад материали /западно полукрило/ – 26 кв.м.;
14. Архив /западно полукрило/ – 22 кв.м.
15. Информационен център /източно полукрило/ – 43 кв.м.;
16. Конферентна зала /източно полукрило/ – 131 кв.м.;
За нуждите на районен съд – Русе:
Сутерен:
1. Архив /източно полукрило/ – 104 кв.м. ;
2. Архив /източно полукрило/ – 28 кв.м.;
3. Архив /западно полукрило/ – 7 кв.м.;
4. Архив /западно полукрило/ – 7 кв.м.;
5. Архив /западно полукрило/ – 6 кв.м.;
6. Склад /източно полукрило/ – 18 кв.м.;
7. Архив и склад – 128 кв.м.
Първи етаж:
1. Съдебна зала № 10 – 33 кв.м;
2. Стая № 2 - съдебни секретари – 36 кв.м.;
3. Стая № 4 - съдебни секретари – 21 кв.м.;
4. Стая № 5 - съдия изпълнител – 21 кв.м.;
5. Стая № 6 - съдия изпълнител – 18 кв.м.;
6. Стая № 7 - касиер и съдебен секретар СИС – 18 кв.м.;
7. Стая № 8 - деловодство СИС – 40 кв.м.;
8. Стая № 9 - деловодство СИС – 19 кв.м. ;
9. Стая № 10 - съдия изпълнител – 20 кв.м.;
10. Стая № 11 - кабинет ръководител СИС - съдия изпълнител – 27 кв.м.;
11. Стая № 12 - съдебни секретари – 16 кв.м.;
12. Стая № 13 - стая за отдих и хранене – 18 кв.м.;
13. Стая № 15 - съдебни секретари – 24 кв.м.;
14. Съдебна зала № 3 – 51 кв.м.;
15. Стая №19 - архив – 48 кв.м.;
16. Стая № 20 - съдебен администратор и административен секретар – 18 кв.м.;
17. Стая № 21 - главен счетоводител – 13 кв.м.;
18. Стая № 22 - съдебни секретари – 26 кв.м.;
19. Стая № 23 - кабинет районен съдия – 20 кв.м.;
20. Стая № 24 - кабинет районен съдия – 19 кв.м.;
21. Стая № 25 - кабинет районен съдия – 19 кв.м.;
22. Стая № 26 - кабинет районен съдия – 19 кв.м.;
23. Стая № 27 - регистратура – 16 кв.м.;
24. Съдебна зала № 2 – 39 кв.м.;
25. Съдебна зала № 11 – 40 кв.м.;
26. Стая № 30 - Бюро съдимост – 35 кв.м.;
27. Стая № 31 - съдебни секретари – 34 кв.м.;
28. Стая № 32 - деловодство – 98 кв.м.;
29. Стая № 34 - системен администратор – 11 кв.м.;
30. Стая № 35 - съдебни секретари – 11 кв.м.;
31. Стая № 36 - счетоводство – 9 кв.м.;
32. Съдебна зала № 1 – 83 кв.м.
Втори етаж:
1. Съдебна зала № 5 – 83 кв.м.;
2. Стая № 23 - кабинет на районен съдия – 19 кв.м.;
3. Стая № 24 - кабинет на зам. адм. ръководител на РС-Русе – 18 кв.м.;
4. Стая № 25 - кабинет на районен съдия – 13 кв.м.;
5. Стая № 26 - кабинет на адм. ръководител на РС-Русе – 26 кв.м.;
6. Стая № 27 - кабинет на районен съдия – 20 кв.м.;
7. Стая № 28 - кабинет на районен съдия – 19 кв.м.;
8. Стая № 29 - кабинет на районен съдия – 19 кв.м.;
9. Стая № 30 - кабинет на районен съдия – 19 кв.м.;
10. Стая № 31 - кабинет на районен съдия – 17 кв.м.;
11. Стая № 32 - кабинет на районен съдия – 18 кв.м.;
12. Стая № 33 - кабинет на районен съдия – 19 кв.м.;
13. Стая № 34 - кабинет на районен съдия – 18 кв.м.;
14. Съдебна зала № 4 – 81 кв.м.
Тавански етаж:
1. Архив главен счетоводител /източно полукрило/ – 52 кв.м.;
2. Склад системен администратор /източно полукрило/ – 23 кв.м.;
3. Регистратура класифицирана информация /източно полукрило/ – 24 кв.м.
На Окръжна прокуратура – Русе, както следва:
За нуждите на Окръжна прокуратура – Русе:
Трети етаж:
1. Стая № 4 - съдебен администратор, административен секретар счетоводство – 36 кв.м.;
2. Стая № 5 - деловодство – 42 кв.м.;
3. Стая № 6 - кабинет на зам. адм. ръководител на ОП - Русе – 19 кв.м.;
4. Стая № 7 - деловодство и прокурорски помощници – 39 кв.м.;
5. Стая № 8 - кабинет на прокурор – 18 кв.м.;
6. Стая № 9 - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
7. Стая № 10 - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
8. Стая № 11 - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
9. Стая № 12 - кабинет на зам. адм. ръководител на ОП - Русе – 20 кв.м.;
10. Стая № 13 - кабинет на адм. ръководител на ОП - Русе – 28 кв.м.;
11. Стая № 14 - кабинет на прокурор – 16 кв.м.;
12. Помещение склад и ксерокопиране – 6 кв.м.;
13. Заседателна зала /западно полукрило/ – 42 кв.м.
Тавански етаж:
1. Архив /западно полукрило/ – 26 кв.м.;
2. Регистратура класифицирана информация /западно полукрило/ - 25 кв.м.;
3. Архив /западно полукрило/ – 26 кв.м.;
4. Учрежденски архив /западно полукрило/ – 26 кв.м.;
5. Склад веществени доказателства /западно полукрило/ – 20 кв.м.
За нуждите на Районна прокуратура – Русе:
Втори етаж:
1. Стая № 1 - деловодство – 33 кв.м. ;
2. Стая № 2 - деловодство – 36 кв.м.;
3. Стая № 3 - деловодство – 43 кв.м.;
4. Стая № 4 - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
5. Стая № 5 - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
6. Стая № 6 - кабинет на прокурор – 20 кв.м.;
7. Стая № 7 - кабинет на зам. адм. ръководител на РП - Русе – 18 кв.м.;
8. Стая № 8 - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
9. Стая № 9 - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
10. Стая № 10 - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
11. Стая № 11 - кабинет на прокурор – 20 кв.м.;
12. Стая № 12 - кабинет на адм. ръководител на РП - Русе – 27 кв.м.;
13. Стая № 13 - кабинет на зам. адм. ръководител на РП - Русе – 16 кв.м.;
14. Стая № 41 - съдебен администратор и административен секретар – 20 кв.м.;
15. Стая № 41а - кабинет на прокурор – 19 кв.м.;
16. Стая № 42 - технически персонал – 9 кв.м.;
17. Помещение склад и ксерокопиране – 6 кв.м.
Тавански етаж:
1. Архив /западно полукрило/ – 50 кв.м.;
2. Архив /западно полукрило/ – 26 кв.м.;
3. Архив /западно полукрило/ – 26 кв.м.;
4. Архив /западно полукрило/ – 26 кв.м.
Забележка:
За изпълнение на функциите на ОЗ “Охрана – Русе“ при ГД „Охрана“, ще се ползват:
Сутерен:
1. Деловодство – 19 кв.м.;
2. Кабинет Началник – 20 кв.м.;
3. Оперативен център – 20 кв.м.;
4. Кабинет зам.-началник – 20 кв.м.;
5. Общо помещение – 60 кв.м.;
6. Заседателна зала – 20 кв.м.;
7. Сектор за временен престой и изолация на задържани и принудително доведени лица – 6 кв.м.
За изпълнение на функциите на „Централен регистър за особени залози“ - гр. София, ще се ползва:
Първи етаж:
Стая № 37 - Местно регистърно бюро към ЦРОЗ – 17 кв.м.
II. ИЗПРАЩА решението по т. I на административния ръководител на Окръжен съд – Русе, за сведение и изпълнение и чрез главния прокурор на Република България на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе, за нуждите на Районна прокуратура гр. Русе, за сведение.
13. ОТНОСНО: Разпределение на ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата – гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо рег. № ВСС - 2525/27.02.2020 г. от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик с приложен проект на споразумение за цялостно разпределение на ползването на помещенията в недвижим имот – административна сграда в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2 между органите на съдебната власт
I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в административната сграда в гр.Балчик, ул. „Стара планина“ № 2 , както следва:
За нуждите на Районен съд - Балчик:
Първи етаж
Стая № 101 - съдебна зала;
Стая № 102 - регистратура; деловодство СИС и бюро съдимост;
Стая № 104 - съдия по вписванията ;
Стая № 105 - държавен съдебен изпълнител ;
Стая № 106 - котелно;
Стая № 107 - домакин, той и чистач;
Стая №111 - архив съдебно изпълнителна служба;
Стая № 113 - стая за адвокати;
Стая № 114 - съдебна зала;
Стая №115 - зала за ДСИ и ЧСИ.
Втори етаж
Стая № 201 - административен ръководител-председател;
Стая № 201а - административен секретар;
Стая № 202 - системен администратор;
Стая № 203 - главен счетоводител;
Стая № 204 - призовкар;
Стая № 205 - котелно;
Стая № 206 - стая за класифицирана информация;
Стая № 207 - стая за почивка и хранене;
Стая № 211 - стая за веществени доказателства;
Стая № 212 - конферентна зала;
Стая № 213 - съдебни секретари;
Стая № 214 - съдебни секретари.
Трети етаж
Стая № 301 - сървърно помещение;
Стая № 301а - архив;
Стая № 302 - районен съдия;
Стая № 303 - гражданско деловодство;
Стая № 304 - зам.адм.ръководител - зам.председател - Районен съд;
Стая № 305 - котелно;
Стая № 306 - стая за медиация;
Стая № 310 - склад;
Стая № 311 - архив;
Стая № 312 - наказателно деловодство;
Стая № 314 - районен съдия.
Административна сграда № 2
За нуждите на Районен съд гр. Балчик - за склад резервни части и други материали за служебен автомобила.
За нуждите на Районна прокуратура - Балчик
Втори етаж
Стая № 208 - стая за веществени доказателства;
Стая № 209 - счетоводител;
Стая № 210 - архив ;
Трети етаж
Стая № 307 - деловодство;
Стая № 308 - адм.ръководител - районен прокурор;
Стая № 309 - прокурор;
Стая № 313 - прокурор.
Забележка:
За изпълнение на функциите на Служба по вписванията, ще се ползват следните помещения:
Стая № 103 - деловодство;
Стая № 108; 109 и 110 - архив.
За изпълнение на функциите на ОЗ “Охрана – Добрич“ при ГД „Охрана“, ще се ползва:
Стая № 116 - съдебна охрана.
II. ИЗПРАЩА решението по т. I на административния ръководител на Районен съд – Балчик, за сведение и изпълнение и чрез главния прокурор на Република България на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Балчик, за сведение.
* * * * *
14. ОТНОСНО: Упълномощаване и определяне на екип за изпълнение на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. УПЪЛНОМОЩАВА Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, определен за ръководител на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“, финансиран по ОПДУ, да подписва всички документи, заповеди и договори, свързани с цялостното управление и изпълнение на проекта от страна на ВСС, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /и анекси към него/, в качеството му на Ръководител на проекта, както и с право да преупълномощава други членове на ВСС или членове на екипа по проекта с възложените му с настоящето решение правомощия.
14.2. УПЪЛНОМОЩАВА Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, определен за ръководител на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“, финансиран по ОПДУ, да организира, провежда и сключва или изменя договори, или прекратява процедурите по реда на Закона за обществените поръчки, в качеството му на Възложител на процедурите, заложени в рамките на проекта, както и с право да преупълномощава други членове на ВСС или членове на екипа по проекта с възложените му с настоящето решение правомощия.
14.3. ОПРЕДЕЛЯ екип за изпълнение на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“, финансиран по ОПДУ, както следва:
- Координатор на проекта: Маргарита Кирилова Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“, АВСС;
- Счетоводител на проекта: Мария Иванова Лозанова – гл. експерт – счетоводител – ПП сектор „Сектор „Счетоводство на ВСС и неговата администрация“, отдел „Счетоводство и методология“, дирекция „Бюджет и финанси“, АВСС;
- Технически сътрудник по проекта: Нина Боянова Петрова – Бурда – главен специалист, отдел „Финансови разчети и анализи“, дирекция „Бюджет и финанси“, АВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

15. ОТНОСНО: Покана за регистрация за участието в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, насрочено да се проведе дистанционно на 10 юни 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от президента на ЕМСС с приложена покана за участие в Общото събрание на ЕМСС за 2020 г., което ще се проведе дистанционно на 10 юни 2020 г. от 15.00 часа.
15.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в Общото събрание на ЕМСС за 2020 г. г жа Цветинка Пашкунова – член на Висшия съдебен съвет.
15.3. УПЪЛНОМОЩАВА за гласуване на Общото събрание на ЕМСС от името на ВСС следния член на Съвета – г-жа Цветинка Пашкунова:
15.4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС в рамките на указания от ЕМСС срок да регистрира определения от Пленума на ВСС член за участие в Общото събрание на ЕМСС, както и да осигури преводач по време на виртуалната среща, при необходимост.
16. ОТНОСНО: Определяне на членове на Висшия съдебен съвет за участие във виртуална среща с представители на Европейската комисия в контекста на първия годишен доклад за върховенството на правото в ЕС, която ще се проведе на 5 юни 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие във виртуалната среща с представители на Европейската комисия в контекста на първия годишен доклад за върховенството на правото в ЕС, която ще се проведе на 5 юни 2020 г., следните лица:
- Боян Магдалинчев и Даниела Марчева – членове на Съдийската колегия на ВСС;
- Гергана Мутафова и Даниела Машева – членове на Прокурорската колегия на ВСС.
16.2. ОПРЕДЕЛЯ Валери Михайлов – и.д. директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в Администрацията на ВСС за лице за контакт с цел улесняване осъществяването на видеоконференцията.
16.3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в Администрацията на ВСС да информира Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи за решенията по т.1 и т.2, както и да осигури преводач по време на виртуалната среща, при необходимост.
17. (НЕ Е ВКЛЮЧЕНА В ДНЕВНИЯ РЕД)
18. ОТНОСНО: Проект на решение относно призив до Пленума на Висшия съдебен съвет от членове на Висшия съдебен съвет – VII-състав

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ обръщението до Пленума на Висшия съдебен съвет от членове на Висшия съдебен съвет - VII състав.
18.2. Обръщението до Пленума на Висшия съдебен съвет от членове на Висшия съдебен съвет - VII състав да се публикува на интернет страницата на ВСС.
19. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор за обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка“.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на вътрешни и външни уязвимости на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) и извънгаранционна поддръжка“.
20. ОТНОСНО: Проект на решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Перник.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ИЗРАЗЯВА следното становище:
На основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация съгласува материалите, изпратени с писмо рег.№ ВСС-639218/13.05.2020 г. от главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно проект на Решение на Министерския съвет за отнемане, поради отпаднала нужда за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи правото на управление върху имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Перник, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.505.749.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник, с площ 328 кв.м., подробно описан в АПДС № 4240/28.03.2019 г. и предоставянето му безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет, за нуждите на органите на съдебната власт.
20.2. ИЗПРАЩА настоящото решение на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срока по чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Закриване на заседанието – 13.53 ч.


ИЗГОТВИЛ: /п/:
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
/Изготвен на 21.05.2020 г./


СЪГЛАСУВАЛ,
Васил Пеловски:
и. д. главен секретар на ВС
С

Резултати от гласуването на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на  
22.05.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд