Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Дичо Атанасов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора за втори мандат

27 май 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе събеседване с кандидата в процедурата за избор за назначаване на длъжността административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора – Дичо Атанасов Атанасов – изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Стара Загора, като на основание чл. 194б, ал. 1 от ЗСВ, проведе избор и единодушно, с нито един глас „Против“, подкрепи кандидатурата му.

В процедурата бе включена и Нейка Колева Тенева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора, която с депозирано Заявление от 26.05.2020 г. във Висшия съдебен съвет, оттегли кандидатурата си.

Събеседването бе проведено чрез видеоконферентна връзка, във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол №14/15.04.2020 г. в д.т 20.

Прокурор Атанасов притежава юридически стаж над 27 години. Професионалната му кариера започва като „военен следовател“ във ВОП Пловдив, за времето от 28.03.1994 г. до 03.06.1998 г. От 11.01.2000 г. до 28.02.2001 г. заема длъжността „военен следовател“ във ВОП Пловдив, ВСУ Стара Загора. С Решение на ВСС по протокол № 08/28.02.2001 г. е преназначен на длъжност „военен прокурор“ във ВОП Пловдив, ВСУ Стара Загора и изпълнява тази длъжност до 21.05.2002 г., когато отново е преназначен за „военен следовател“ във ВОП Пловдив, ВСУ Стара Загора. С решение на ВСС по протокол №24/18.06.2003 г. е преназначен на длъжността „военен прокурор“ във ВОП Пловдив, ВСУ Стара Загора, от 27.06.2003 г. до 16.02.2005 г. С решение на ВСС по протокол № 03/09.02.2005 г. е назначен на длъжност „зам.адм.ръководител – зам. окръжен прокурор“ на ОП – Стара Загора, до 10.08.2010 г. С решение на ВСС по протокол № 27/09.07.2010 г. отново е назначен на длъжност „зам.адм.ръководител – зам. окръжен прокурор“ на ОП – Стара Загора, до 22.06.2014 г., когато е определен за „и.д.административен ръководител“ на ОП – Стара Загора. С решение на ВСС по протокол №49/05.11.2014 г. е назначен на длъжност „адм.ръководител – окръжен прокурор“ на ОП – Стара Загора, за времето от 12.11.2014 г. до 12.11.2019 г., когато е определен за „и.ф.административен ръководител – окръжен прокурор“ на ОП - Стара Загора.

Според становища на КАК и КПЕ към ПК на ВСС, липсват данни, поставящи под съмнение високите му професионални качества, като той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества.

Според концепцията си за стратегическо управление на ОП – Стара Загора, прокурор Атанасов се основава на мотивация за втори мандат за заемане длъжността административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора, на базата на професионалния му и управленски опит, придобит в системата на Прокуратурата на Република България. Счита, че в следствие на дългогодишната му работа, познава добре силните и слабите страни в дейността на ОП – Стара Загора, което се отнася и за петте районни прокуратури от съдебния окръг.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд