Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИТЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ "СЪДИЯ" В СГС И ОС - ВРАЦА

5 юни 2020 година

Уведомяват се всички участници в конкурсите за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия и в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия, че решенията на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 17/02.06.2020 г. за определяне на датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по всеки конкурс, са обнародвани в ДВ, бр. 51/05.06.2020 г., както следва:

• ЗА „СЪДИЯ“ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ – дата - 19 юни 2020 г. /петък/, час - 9:00 ч., място - зала № 201, сградата на Националния институт на правосъдието, ул. "Екзарх Йосиф" № 14, гр. София

  • ЗА „СЪДИЯ“ В ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯдата - 25 юни 2020 г. /четвъртък/, час - 9:00 ч., място - зала № 201, сградата на Националния институт на правосъдието, ул. "Екзарх Йосиф" № 14, гр. София

 

Разпределението на кандидатите по зали е публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел Важно/Конкурсни процедури.

Кандидатите ще се допускат в залата от 7:30 ч., след представяне на лична карта и полагане на подпис в присъствен списък. Същите следва да спазват реда и условията за провеждане на писмените изпити, регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Съгласно Наредбата, в изпитната зала няма да бъдат допускани кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и не се разрешава ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка явяващите се на изпита кандидати следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин, непозволяващ ползването й.

Писмените изпити ще се проведат при съобразяване на действащите противоепидемичните мерки, както и при съблюдаване заповедите на министъра на здравеопазването относно използването на лични предпазни средства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд