Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2020 г.

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2020 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС.

За посочения период във Висшия съдебен съвет са постъпили приходи в размер на 210,596 млн. лв., от които 85,47 % са приходи от субсидия, 12,74 % са постъпления от съдилищата и 1,06 % са приходи от НАП. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт е 23,72 %, при среден процент на изпълнение 33,3 %. Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 27,515 млн. лв. и бележат спад от 26,22% в сравнение с м. април 2019 г. Неизпълнението на приходите е в размер на 11,152 млн. лв. Приходите от съдебни такси са в размер на 21,180 млн. лв. при годишен план за 2020 г. – 100 млн. лв. Неизпълнението на приходите от съдебни такси към 30.04.2020 г. е 12,153 млн. лв. и е налице 35,43 % намаление на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2019 г.

Другите приходи от дейността на органите на съдебната власт са 6,335 млн. лв. като преизпълнението на приходите от други дейности към 30.04.2020 г. е 1,002 млн. лв.  Налице е увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2019 г. с 93,8%. Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на 2,038 млн. лв. и представляват 7,41 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2020 г. са в размер на  257,378  млн. лв., което представляват 32,71 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение 33,3 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала. Средствата за заплати са в размер на 151,234 млн. лв. и представляват 58,76 % от общата сума на разходите за месец април 2020 г. Увеличението в сравнение с м. април 2019 г. е 10,78 %. Средствата за други възнаграждения и плащания на персонала са 46,252 млн. лв. Утвърденият план на средствата за четирите месеца е 21,323 млн. лв.; а изпълнението за м. април 2020 г. г. е 72,30 %  при среден процент 33,3%, и е налице 14 % увеличение в сравнение с м. април 2019 г.

Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на 14,624 млн. лв. Капиталовите разходи възлизат на 2,705 млн. лв. Ниското им изпълнение  – 7,52 %, се дължи на изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради  технологични и процедурни фактори.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд