Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС актуализира бюджетите на ВКС, ВАС и съдилищата във връзка с реализиране на превантивни дейности и мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г. по параграф „Издръжка“ със 705 240 лв. Целта е осигуряване на средства за реализиране на превантивни дейности и мерки с цел ограничаване на разпространението на COVID – 19, във връзка с решение по т. 1 от протокол № 15/12.05.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС и приетите Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия. Средствата са за сметка на наличности по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

Съгласно събрана информация от органите на съдебната власт към 30.04.2020 г. по бюджета на съдебната власт са изразходени 443 698 лв. за реализиране на превантивни дейности и мерки. Корекцията по  бюджетите на съдилищата е в размер на 3% от първоначално утвърдения бюджет на съответния орган, по параграф 10 - „Издръжка“, след приспадане от него на средствата заложени за СБКО.Корекциите по бюджетите на съдилищата са в общ размер на 611 040 лв., като за ВКС увеличението е в размер на 66 000 лв., а за ВАС в размер на 28 200 лв.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната и необходимостта от прилагане на противоепидемични мерки при работа на почивните и учебни бази на Върховния административен съд допълнително е увеличен бюджетът на Върховен административен съд за 2020 г. по параграф „Издръжка“ с 15 000 лв., в т. ч.  по бюджета на учебната и почивна дейност на ВАС. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекция по бюджета на Административен съд – Сливен, за закупуване на един брой мултифункционално устройство. Отказано бе искането на Районен съд – Монтана, за закупуване на система с дистанционни „паник“ бутони за сградата на съда, тъй като при разработването на бюджетите на съдилищата за 2020 г. не са предвидени средства за закупуването ѝ и към този момент, с оглед установените противоепидемични мерки и приетите от КБФ решения по т. 47 от Протокол № 14/13.04.2020 г., не са налице условията за аварийност и непредвидимост на искането.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд