Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПВСС прие за сведение окончателен одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Софийски градски съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение окончателен одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Софийски градски съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.

Одитът е извършен, на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2016 г. Анализирани и оценени са управленските решения и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в областите „Приходи от съдебни такси“, „Разходи за персонал“ и „Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за обществени поръчки“.

В резултат на извършения одит са дадени препоръки: да се утвърдят с вътрешен акт изискванията към съдържанието на платежните документи за внасяне на дължимите съдебни такси; да се извърши преглед и анализ на установения ред за идентифициране на производството, за което е внесена такса, тяхното обвързване, както и ред за осъществяване на контрол върху платежните документи, прилагани към исковите молби, който да гарантира, че дължимата такса е постъпила по сметката на съда; да се извърши преглед на Вътрешните правила за работната заплата и правилата да се приведат в съответствие с правната рамка на организационната структура на СГС; да се извърши преглед и анализ на правилата за предварителен контрол за законосъобразност, както и да се утвърдят вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до 6 месеца, председателят на СГС следва да  предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата. Срокът за изпълнение на препоръките, определен в одитния доклад, започва да тече след прекратяване на извънредното положение в Република България.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд