Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещенията в съдебната палата в гр. Провадия

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, във връзка с писмо от административния ръководител на Районен съд – Провадия, с приложен проект на споразумение между районния съд, Окръжна прокуратура – Варна, ОЗ „Охрана“ – Варна и Агенция по вписванията – Варна, разпредели ползването на помещенията в административната сграда между районния съд, Териториално отделение гр. Провадия към Районна прокуратура – Варна, Службата по вписванията и ОЗ „Охрана“.

Решението на Пленума на ВСС ще бъде изпратено на административния ръководител на Районен съд – Провадия, за сведение и изпълнение и чрез главния прокурор на Република България на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, за нуждите на Териториалното отделение – Провадия.

С решението на Пленума на ВСС е отменено предходно решение по т. 58.I-13.1 от протокол № 26/07.11.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд