Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, с резерви по отношение на използваната законодателна техника със заключителни разпоредби да бъдат изменени и допълнени Административнопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, доколкото същата се явява в противоречие с разпоредби на ЗНА. Отправена е препоръка към внесения от МС проект, при изготвяне на окончателните проекти на закони за изменение и допълнение на процесуалните закони да бъдат взети предвид и обсъдени предложенията на Съдийската колегия на ВСС от 19.05.2020 г., които са изпратени на министъра на правосъдието. Предложенията касаят разширяване на възможностите за електронно правосъдие, в т. ч. електронното призоваване чрез въвеждане на задължително електронно призоваване на определен кръг субекти – страни в съдебния процес, и разширяване на възможностите за използване на видеоконференция при провеждане на съдебни заседания и при събиране на доказателства.

Законът за изменение и допълнение на ГПК, и предложените промени с неговите заключителни разпоредби в АПК и НПК целят създаването на нормативна уредба на използване на видеоконференцията в гражданския и в административния процес, както и разширяване на възможностите за използване на видеоконференцията в наказателния процес. Те хармонизират правилата на основните ни процесуални закони с водещи държави членки на Европейския съюз, като се отчита и държи сметка за националните специфики и особености на българското право. Предложените промени се основават на добри практики, прилагани в държавите членки на ЕС и са изготвени в резултат на проучвания, проведени по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, реализиран по ОПАК. При неговото изпълнение е заложена доставка, монтиране, тестване и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферетни връзки, както и обучение в 20 съдилища и 6 места за лишаване от свобода.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд