Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи обсъждането на предложение за доразвитие и надграждане на Единния портал за електронно правосъдие

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще обсъди в следващото заседание на 18.06.2020 г. как да бъде надграден Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), за да предоставя електронните услуги, включени във функционалностите на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Предложение за това трябва да бъде изготвено на съвместна среща на 12.06.2020 г. на работните екипи по проектите за създаване на двете електронни системи, членове на ВСС и служители от администрацията на ВСС. На срещата ще бъде обсъдено предложение от Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Огнян Дамянов – членове на ВСС,

за доразвитие и надграждане на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), създаден по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.3. „подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии“, бюджетна линия BG05PO002/13/3.3-05., касаещо, осигуряване на възможности за: заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма и извършване на процесуални действия в електронна форма, съобразно изискванията на чл. 360в, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Целта на техните предложения е да се доразвие информационната система, за да отговори на законовите изисквания, и се осъществи ефективен достъп до е-правосъдие. Според тримата членове на ВСС Единният портал, към този момент, не отговаря на по-голямата част от заложените от законодателя в чл. 360в, ал. 2, т. 1-4 ЗСВ функционалности – заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна форма и извършването на процесуални действия в електронна форма, и провеждането на съдебни заседания чрез видеоконференция. Без надграждането на ЕПЕП съобразно заложените изисквания в ЗСВ, не може да се изпълни и един от приоритетите от Актуализираната стратегия за съдебна реформа „Равнопоставен и максимално близък до гражданите и бизнеса достъп по електронен път до е-правосъдие и е-управление и превръщането му в предпочитан пред традиционния, ползващ документи на хартиен носител. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд