Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди проектно предложение за внедряване в съдебната система на софтуер voice-to-text

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди проектно предложение с наименование „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text). е съпътстващи системи на обработка“. За ръководител на проекта е определена Даниела Марчева – член на ВСС.

Тя е упълномощена да извърши всички необходими действия, свързани с подаването на проектното предложение, включително да подписва всички свързани с това документи пред Управляващия орган на ОПДУ в допустимия срок, както и с право да преупълномощава трети лица.

Екипът, който ще подпомага подаването на проектното предложение и свързаните с него действия е в състав: Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков – членове на ВСС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Васил Пеловски - и. д. главен секретар на ВСС, Ивелина Евгениева и Надя Зарева – главни експерти ЕМПП в АВСС.

Реализирането на проекта ще подпомогне разрешаването на проблема с натовареността на магистратите и съдебните служители в Република България при реализиране на процесуалните им задължения, който е разпознат като един от основните проблеми пред ефективността, бързината, прозрачността и независимостта на съдебната система.

С решение на Пленума по протокол № 1/17.01.2019 г. е одобрено предложение за създаване и внедряване на гласов запис в текст на български език, като със същото решение е възложено на членовете на ВСС Драгомир Кояджиков, Даниела Марчева, Светлана Бошнакова и Боян Магдалинчев да проучат възможностите за проектно финансиране на създаването и внедряването на софтуерния продукт. След обсъждане на представения доклад с решение на Пленума на ВСС от 21.02.2019 г. е отправено искане до Оперативна програма „Добро управление“ да бъде открита процедура за финансиране на проект за създаване и внедряване в съдебната система на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласовия запис в текст и е възложено изготвянето на проектно предложение в тази връзка. През м. юни 2019 г. на УО на ОПДУ е представена детайлна проектна идея за разработването и внедряването на софтуера в съдебната система и е отправено искане за откриване на процедура за финансиране.

След проведена през м. януари 2020 г. Единадесета процедура за неприсъствено приемане на решение от Комитета за наблюдение на ОПДУ, е изменена ИГРП на ОПДУ за 2020 г., като е включена нова процедура по Приоритетна ос 3 „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст и съпътстващи системи за обработка.“.

С оглед на предстоящото отваряне на процедурата за кандидатстване по разработените насоки, ВСС ще изготви детайлно проектно предложение със срок на изпълнение 24 месеца.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд