Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение протокол № 2 от заседание на Съвета за партньорство

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение протокол № 2 от заседание на Съвета за партньорство, проведено на 09.03.2020 г., и решение № 2/09.03.2020 г. на Общото събрание на Съвета за партньорство. Пленумът изпраща Решението в частта по т. 1 на работната група за определяне начина на формиране на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители в съдебната система, сформирана с решение на Пленума на ВСС по протокол № 3/13.02.2020 г., по компетентност.

На цитираното заседание на Съвета за партньорство са обсъдени формирането на нови принципи за определяне на възнагражденията за длъжностите в органите на съдебната власт, които са от компетентността на Пленума на ВСС; въпроси, свързани със сключването на новия договор за застраховки на магистрати и служители; конкурсите за повишаване и преместване на магистрати – проблеми в правната регулация или проблеми от институционален характер при организацията и провеждането им.

Според Съвета за партньорство критериите за формиране на възнагражденията на длъжностите в органите на съдебната власт по чл. 218, ал. 3 от ЗСВ, да се актуализират въз основа сложността на делата, разглеждани на съответното ниво в органите на съдебната власт, като се отчита професионалният опит, прослуженото време, квалификацията и способностите на магистратите. При растежа на място с повишаване в по-висок ранг на магистрата, възнаграждението да се формира като към получаваното възнаграждение, се добави определен процент от заплатата за съответната по-висока магистратска длъжност. Когато магистрат от по-високо ниво на орган на съдебната власт е преместен на по-ниско ниво в системата, поради някое законово основание, да запази правото си на достигнатото възнаграждение към този момент, освен при налагане на някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗСВ.

Съветът за партньорство предлага на ВСС да започне процедура за сключване на следващия застрахователен договор. В тази връзка Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, съобщи днес, че настоящият застраховател – „Дженерали застраховане“ АД е заявил желание да бъде прекратен предсрочно договорът с ВСС с аргумент, че е икономически неизгоден.

По отношение на конкурсите за повишаване и преместване на магистрати се предлага да се въведат дисциплиниращи срокове в Наредба № 1 и стриктно спазване на регламентацията на чл. 189 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд