Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие да се възстанови дължима сума на Администрацията на Министерския съвет

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се възстанови дължимата сума в размер на 30 687, 10 лв. от ВСС на Администрацията на Министерския съвет – ЕСФ по Оперативна програма „Добро управление“ по проект № BG05SFOP001-3.001-0013-C01/11.12.2017 г. „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.

На цитираното основание за сумата е издаден Акт за установяване на публично вземане. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 2 бенефициентът (в случая ВСС) възстановява недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или надплатена и неправомерно усвоена сума по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс. В случая става въпрос за предоставен в началото на изпълнение на проекта аванс, който в претендирания размер от 30 687,10 лв. не е бил усвоен и се явява надплатена сума, която след извършеното верифициране на действително направените разходи по проекта, подлежи на връщане. Посоченият Акт е основанието, на което се извършва връщането на подобна сума.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд