Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решение за отписване от баланса на ВСС на почивна станция в к. к. „Св. св. Константин и Елена“ в гр. Варна

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 387 от Закона за съдебната власт, да предприеме съответните действия по отписване от баланса на ВСС на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ почивна база в к. к. „Св. св. Константин и Елена“ в гр. Варна. Решението се изпраща на дирекция „Бюджет и финанси“, за действия по компетентност.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, да отправи искане до Областния управител на област Варна за изразяване на становище по отношение на безвъзмездното предоставяне на движимите вещи, оставени на отговорно пазене от Областната администрация на област Варна след предаване на имота, с оглед окомплектоване на преписката пред Министерството на финансите.

Представляващият ВСС е упълномощен също на основание чл. 28 от ЗДС, във връзка с чл. 11, ал. 2 от ППЗДС, след получаване на положително мотивирано становище от Областния управител на област Варна за безвъзмездното предоставяне на движимите вещи, оставени на отговорно пазене от Областната администрация на област Варна, след предаване на имота, да отправи искане до министъра на финансите за изразяване на съгласие по отношение предоставянето на движимите вещи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд