Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия да организира провеждането на три обществени поръчки

4 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия Висшия съдебен съвет в качеството си на възложител да възложи, организира и проведе процедури за три обществени поръчки, да сключи договор с определения изпълнител за всяка от тях, или да прекрати процедурата, както и с право по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, да определи длъжностно лице от ВСС за възложител, с правата, предоставени му с настоящото решение.

Първата обществена поръчка е с предмет: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сграда на ул. Г. С. Раковски“ № 185, гр. София, с прогнозна стойност 250 000 лв. без ДДС. Провеждането ѝ е мотивирано от констатираните проблеми в експлоатационното състояние на трите етажа на сградата, които е необходимо да бъдат отстранени, с цел нормалната експлоатация и създаването на работна среда, отговаряща на изискванията за безопасност и здраве.

Предметът на втората е „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт – гр. Бяла“, с прогнозна стойност 2 579 469,25 лв. без ДДС. Обхвата на поръчката обхваща разрушаване на съществуваща и изграждане на триетажна сграда за съда и прокуратурата в града, къкто и обособени зони за сигурност около сградата, за обществен достъп, за сигурност с контролиран достъп, за сигурност с ограничен достъп и друга за особена сигурност.

Третата обществена поръчка, с предмет „Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград, и Районна прокуратура – Благоевград“, е с прогнозна стойност 2 790 578,30 лв. Проектът предвижда привеждане на Лабораторно-търговска сграда, за нуждите на органите на съдебната власт, включително съответните обособени зони.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд