Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС обсъдиха с представители на ЕК подготовката на първия годишен доклад за върховенството на правото

5 юни 2020 година

Членове на Висшия съдебен съвет проведоха виртуална среща с представители на Европейската комисия в контекста на първия годишен доклад за върховенството на правото в Европейския съюз. В нея участваха г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, г-жа Даниела Марчева – член на Съдийската колегия, г-жа Гергана Мутафова – член на Прокурорската колегия и г-жа Даниела Машева – член на Прокурорската колегия, както и г-жа Ниови Рингу – ръководител отдел в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на ЕК, г-жа Сара Панели – служител по политиките в същата дирекция, г-н Томас Гарсия – координатор политики в отдел „Права на гражданите и потребителите и върховенство на закона“ в Генералния секретариат на ЕК, отговарящ за Механизма за сътрудничество и оценка за България, и Жана дьо Ягер от отдел „Права на гражданите и потребителите и върховенство на закона“ от Генералния секретариат на ЕК.

Г-жа Рингу съобщи, че срещата с ВСС е част от виртуално посещение на ЕК в София, в рамките на диалога с държавите членки по върховенството на закона, с цел получаване на разяснения и писмена информация от гледна точка на практиката, но и на местните възможности. „Идеята е да се избегнат всякакви недоразумения и да се обсъждат въпросите,  преди да се изготвят докладите за върховенството на закона. ЕК ще приеме първият от тях през септември тази година“, поясни тя.

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на ЕК поиска информация как ВСС гарантира и отстоява независимостта на съдебната власт, относно законодателната уредба за избор на членове на ВСС от Народното събрание, процедурата за избор на председател на върховните съдилища, дисциплинарната дейност на ВСС и информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата.

В дискусията днес бяха представени „Механизъм за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда“, който доразвива една от хипотезите на „Стандартите за независимост на съдебната власт“, и „Механизъм за публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурор или следовател“. С конкретни примери за кризисни ситуации бяха илюстрирани реакции на Съдийската и Прокурорската колегии в периода 2018 – 2020 г.

В подготвените писмени материали ВСС обсъжда регламентацията на чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България и на чл. 19 и чл. 130а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт за избор на членове на ВСС от Народното събрание, както и изискването на ЗСВ (чл. 16, ал. 3) изборът по колегии да се извършва между съдии, прокурори, следователи, хабилитирани учени по правни науки, адвокати и други юристи с високи професионални и нравствени качества, съобразно тяхната квалификация и насоченост, като не съществуват законови ограничения, кандидатите да бъдат бивши прокурори.

Относно процедурата за избор на председатели на върховните съдилища, е представен регламентът на чл. 130а, ал. 3 от Конституцията, съобразно който Съдийската колегия на ВСС се състои от 14 членове и включва шестима, избрани пряко от съдиите, и шестима, избрани от Народното събрание, и би било възможно предложения за председател на ВКС или ВАС до Пленума на ВСС да бъдат направени и само от членове на Съдийската колегия, които не са избрани от техните колеги (а  от Народното събрание) или от министъра на правосъдието, както и от Пленумите на ВКС или ВАС. Конкретизира се, че според чл. 173, ал. 11 от ЗСВ, Пленумът на ВСС приема решението за избор на кандидат с мнозинство не по-малко от 17 гласа от членовете си с явно гласуване и незабавно го изпраща на президента на републиката. В този смисъл, решението на Пленума на ВСС за избор на председател на ВКС или ВАС би могло да бъде взето с гласовете на членовете на Пленума и без гласовете на съдиите, избрани от техни колеги.

Представена е информация за образуваните дисциплинарни производства срещу съдии, съответно през 2018 г. - 10 дисциплинарни производства срещу съдии, 4 броя през 2019 г. и 3 дисциплинарни производства през 2020 г.

Посочени са предприетите мерки във връзка с доклада за одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата, като решението на Пленума на ВСС по протокол № 8/09.04.2020 г. да бъде прекратен договорът за поддръжка с фирмата, разработила и поддържаща системата и инициирането на обществена поръчка за отстраняване на нейни уязвимости; публикуването на резюмето на интернет сайта на ВСС; сключване на договор с избраната фирма и други.

Представителите на ЕК заявиха, че всяка от страните може да поставя допълнително въпроси и да представя писмено информация.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд