Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди писма във връзка с прилагането на мерките за работа на съдилищата в условия на пандемия

9 юни 2020 година

Съдийската колегия на ВСС указа на председателя на Районен съд – Котел, информацията относно отложените по обективни причини дела, да бъде изпращана на имейл адрес в Администрацията на ВСС, с цел попълване на електронен регистър, въведен с Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС по т. 1 от протокол № 15/12.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 16/19.05.2020 г. Решението е във връзка с искане от председателя на Районен съд – Котел, за указания как да се предоставят посочените сведения.

По повод писмо от Камарата на частните съдебни изпълнители, с молба да бъдат създадени условия и ред за провеждане на публични продани в съдилищата от частни съдебни изпълнители, съгласно задълженията им по ГПК и ЗЧСИ, в което се посочват затруднения на Районен съд – Пазарджик, да гарантира осигуряването на тези помещения, Колегията прие, че въпросът е от правомощията на председателя на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд