Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искания за увеличаване на длъжностите за съдия в шест съдилища

9 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към СК остави без уважение предложения на административните ръководители – председатели на Районен съд – Ихтиман, Районен съд – Стара Загора, Районен съд – Смолян, Районен съд – Казанлък, Районен съд – Кубрат и Районен съд – Варна, за оптимизиране на щатната численост на съда чрез разкриване на нови длъжности за съдия.

Обсъдени бяха мотивираните становища на Комисията по атестирането и конкурсите, че предложенията на административните ръководители са необосновани, и следва да бъдат отхвърлени като неоснователни. Аргумент за това са статистическите данни за работата на тези съдилища, които показват, че натовареността по щат и действителната натовареност на магистратите е около средната за страната, както и наличието на вътрешни резерви в някои от тях.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд