Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на органи на съдебната власт

9 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, да предложи на Пленума да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една длъжност „съдия“ в Районен съд – Видин. Предлага се, Пленумът да я разкрие на същото основание в Районен съд – Бяла Слатина, считано от датата на вземане на решението.

Свободната длъжност „съдия“ в Районен съд – Видин, се пренасочва временно в Районен съд – Бяла Слатина, до провеждане на избор на нов административен ръководител в органа. На новоразкритата длъжност ще бъде назначен на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт административният ръководител на Районен съд – Бяла Слатина, с изтичащ мандат.

Предлага се на същите основания да се съкрати една длъжност „съдия“ във Военен съд – Пловдив, която да бъде разкрита в Районен съд – Балчик, считано от датата на вземане на решението, с което се осигурява свободна длъжност „съдия“ за устройване на магистрата, изпълняващ към момента функциите на председател на съда, оттеглил съгласието си за това. Предвид ниската натовареност на Военен съд – Пловдив, длъжността няма да бъде възстановена по щата му след избора на административен ръководител на Районен съд – Балчик, а ще бъде съкратена.

Предложенията се внасят за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 18.06.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд