Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри двама магистрати

10 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ – Христо Цветанов Кашински /освободен от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура – Сливен, считано от 11.05.2020 г./, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ е поощрен и Любомир Велков Лилков – прокурор в Районна прокуратура – Видин, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1 000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, като на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Колегията го освободи от заеманата длъжност, считано от 15.06.2020 г., поради навършване на 65-годишна възраст.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд