Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и и свободи поради пенсиониране Милка Панчева от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, поощри Милка Панчева Петкова-Милчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличието е предложено от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, предвид дългогодишния юридически стаж на Милка Панчева – над 39 години, от които 31 години като съдия, сред които 22 години - съдия във Върховния административен съд. Посочва се, че като магистрат тя се е доказала като образцов съдия и професионалист, изцяло отдаден на своята работа, и се е утвърдила като един от стожерите в областта на административното право и процес.

Подкрепа заяви Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, който обърна внимание на приноса на съдия Панчева за формиране на ВАС.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Милка Панчева, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Върховния административен съд, считано от 23.06.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд