Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Галина Матейска-Ботева от длъжност „съдия“ във Върховния административен съд

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ поощри Галина Цветанова Матейска-Ботева – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, предвид дългогодишния юридически стаж на Галина Матейска – над 40 години, от които 26 години като съдия, включително над 20 години съдия във ВАС. Тя се е доказала като образцов съдия и професионалист, неизменно издигал авторитета на институцията, и се е утвърдила като олицетворение на държавната функция за съдебен  контрол за законосъобразност върху актове, действията и бездействията на администрацията.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Галина Матейска от заеманата длъжност „съдия“ във върховния административен съд, считано от 04.07.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд