Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
С решение на Съдийската колегия на ВСС трима магистрати придобиха статут на несменяемост

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата процедура за периодично атестиране на Росица Борисова Бузова, тъй като с решение на Колегията по протокол № 38/19.11.2019 г. тя е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град.

Колегията проведе на основание чл. 192, т. 2 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Димитър Петков Димитров – съдия в Районен съд – Шумен, Анелия Стефанова Янева – съдия в Софийския районен съд, Атанаска Стоянова Павлова – съдия в Районен съд – Пещера, като за всеки от тях прие комплексна оценка „много добра“. Магистратите придобиват статут за несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) периодично атестиране на Цветомир Цаков Цветанов – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Етрополе, като прие оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Колегията повиши Михаела Светлозар Боева – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“. Албена Борисова Дойнова – съдия в Софийския районен съд, е повишена на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“. Гюляй Шемсидинова Кокоева – съдия в Софийския районен съд, Атанаска Ангелова Атанасова – съдия в Административен съд – Бургас, и Христо Лилянов Лазаров – съдия в Апелативен съд – София, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“,  считано от датата на вземане на решението.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд