Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума трансформиране на длъжности „съдия“ в Районен съд – Русе и в Районен съд – Девня

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди молба на Галена Чешмеджиева-Дякова, и. ф. председател на Районен съд – Бяла, с която оттегля съгласието си да упражнява административно-ръководните функции и отправя искане да бъде преназначена в Районен съд – Русе, на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт. Съгласно него лицата се връщат на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт“.

Колегията предлага на Пленума на ВСС да съкрати една длъжност за съдия в Районен съд – Дулово, и да я разкрие в Районен съд – Русе, предвид липсата на свободен щат в този орган на съдебната власт и възникналата необходимост от устройване на досегашния и. ф. административен ръководител, подал оставка, както и статистическите данни и проведената съгласувателна процедура с административния ръководител на Районен съд – Дулово.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Колегията предложи на Пленума на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 длъжност „съдия“ в Районен съд – Генерал Тошево, и да я разкрие в Районен съд – Девня, считано от 02.07.2020 г. Предложението е мотивирано с предстоящия избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Девня, необходимостта от устройване на досегашния изпълняващ функциите председател на съда и липсата на свободна длъжност за съдия в този орган на съдебната власт, на която той да бъде устроен. Колегията отложи приемането на решение за освобождаване на Димо Цолов от и. ф. административен ръководител на Районен съд – Девня.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд