Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2019 г.

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2019 г., изготвен съгласно чл. 30, ал. 5, т. 12 от Закона за съдебната власт. Съгласно решение на Колегията Анализът се публикува на интернет сайта на ВСС.

Той е изготвен въз основа на информацията в обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за 2019 г., съставени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ и приети от СК на ВСС с протокол № 13/14.04.2020 г., като не разглежда натовареността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които се отчитат със самостоятелно изготвени годишни доклади.

В Анализа се констатира, че повече от половината дела, подсъдни на апелативните съдилища – 57%, се разглеждат от около 1/3 от общия брой съдии в апелативните съдилища, което предопределя високата обща натовареност на съда и разлика от 1,5 пъти спрямо останалите съдилища. Особено драстична е разликата в натовареността между гражданските и търговските съдии в Апелативен съд – София, и тази на колегите им в другите апелативни съдилища. За поредна година се отчита, че натовареността на съдиите от Военно-апелативния съд е изключително ниска, както и трайна тенденция за намаляване на броя на делата, образувани в системата на военните съдилища.

По отношение на окръжните съдилища се отбелязва, 76% от тях са със средна натовареност между 7 и 10 дела месечно на един съдия. През 2019 г. с висока натовареност са Софийски градски съд – повече от 2 пъти над средната за нивото, както и Специализираният наказателен съд и Окръжен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Пловдив, Окръжен съд – Благоевград и Окръжен съд – Хасково, които се намират в големите областни центрове с по-развити социално-икономически отношения, и включващи в съдебния район повече районни съдилища.

Прави се извод за намаление в постъплението на делата в районните съдилища, като намаляването в постъпленията при гражданските дела е само с 1%, а при наказателните е с 6%. От всички постъпили дела в районните съдилища през 2019 г., заповедните производства (делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК) продължават да представляват значителен дял – 40%., но спрямо предходните години обаче, броят им намалява. Значителен ръст с 51% спрямо 2018 г., бележат производствата по чл. 310 от ГПК. Натовареността на съдиите в Софийския районен съд остава най-висока в цялата съдебна система, като делата за разглеждане на един съдия месечно възлизат на 72 броя.

Увеличение със 7% има на образуваните през 2019 г. в административните съдилища дела, като основно е нараснал броя на делата във връзка с проведените през годината местни избори за кметове и общински съветници, както и тези по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК и делата по чл. 304 от АПК. Запазва се тенденцията за приключване на голяма част от делата за разглеждане в административните съдилища, като през 2019 г. свършените са 80%, при 79% за 2018 г. и 2017 г. Независимо от отчетеното увеличение на образуваните в административните съдилища първоинстанционни дела, процентът на свършените в тримесечен срок дела продължава да е висок – 71% от делата за разглеждане.

Основните показатели, характеризиращи дейността и определящи натовареността на съдилищата за 2019 г., отчитат броя на висящите дела в началото на периода – 128 525, броя на постъпилите дела – 593 740, броя на делата за разглеждане – 722 265, броя на свършените дела – 588 132, броя свършени в 3-месечен срок дела – 479 556, броя решени по същество – 497 169, броя прекратени дела – 90 963, броя на висящите дела в края на периода – 134 133, и броя на обжалваните и протестирани дела – 76 658.

Прави се извод, че за периода 2017 – 2019 г. броят на образуваните дела в съдилищата намалява незначително – с 1% спрямо 2018 г., и с 5% спрямо 2017 г. Изключение се отбелязва при окръжните съдилища, където постъпленията нарастват с 2%, и при административните съдилища. В разглеждания период се запазва високият дял на приключените с решение дела – 85%. За 2019 г. средно месечната натовареност по щат на 1 съдия, общо за всички нива съдилища е изчислена на 21,95 бр. по брой постъпили дела, 26,70 по броя на делата за разглеждане и 21,74 по броя на свършените дела. Действителната натовареност на един съдия средно месечно по брой постъпили дела е 25,72, по броя на делата за разглеждане е 31,28, а по броя на свършените дела е 25,47. Към 31.12.2019 г. броят на съдиите по щат за всички съдилища, без върховните, е 2 254, което е с 6 броя повече спрямо предходната 2018 г. Към същата дата заетият щат е 2031 броя, а незаетият 223 броя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд